studenti
Mesto za uspešne studente

Vaspitno obrazovni uticaj medija

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)

Uvod
Svedoci smo toga da su se poslednjih godina sredstva masovne komunikacije uvukla u svaki segment našeg života. Velike su koristi ali i štetni efekti ovog događaja. U nastavku rada pokušaću da predstavim na koji način se sredstva masovne komunikacije koriste u vaspitne i obrazovne svrhe kao i koji su dometi njihovi uticaja.
Na samom početku podsetićemo se šta sve spada u sredstvaa masovne komunikacije, a potom ćemo dominantno prisutne, sa posebnim mogućnostima delovanja na obrazovne i vaspitne probleme, detaljnije predstaviti.
Postoje brojne klasifikacije sredstava masovnih komunikacija ali u ovom slučaju fokusiramo se na štampu, radio, televiziju, film i internet. Svaki od navedenih medija koristi sebi svojstven način da predstavi informacije bilo u vidu auditivnog ili vizualnog predstavljanja ili kombinujući oba navedena načina.Sredstva masovne komunikacije su važan činilac vaspitanja zbog svoje prisutnosti u svim sferama života tj. njihove masivnosti i dostupnosti. Poruke koje se emituju putem ovih sredstava osim informativnog karaktera mogu imati veliki uticaj na stavove, sistem vrednosti, uverenja i ponašanje osobe. Možemo reći da je njihov uticaj najveći u oblasti informalnog i neformalnog obrazovanja ali sve više se teži da iskoriste njihovi pozitivni uticaji i u sferi formalnog obrazovanja.
Televizija
Ovo sredstvo masovne komunikacije je jedno od prvih sa kojim se deca susreću.Možemo reći da se u periodu najveće podležnost uticaju deca izložena sadržajima koji se emituju putem televizije.
Televizija objedinjuje u svom program brojne audio-vizuelne elemente, radio,teatar, film i sliku, ona ima dominantnu ulogu u širenju informacijai pouka tako da njoj možemo dati možda najistaknutiji položaj među mas medijima.(Zindović, 1973:4)
Televizija takođe može biti snažno sredstvo širenja određenih političkih, verskih i raznih ideologija kao i istaknuti promoter obrazovanja.
Različite teorije na sebi svojstven način tumače uticaj televizije, tako da socijalne naglašavaju uticaj na ponašanje dok kultivacione su više usmerene na ideju da televizija dominantno utiče na stavove osoba koje provode vreme ispred tv ekrana.
Sve češće se ističe negativni uticaj televizije na mlade,ona kažu pruža primer agresivnog ponašanja,nudi neke vrednosti koje mladi lako usvajaju i pruža pregršt modela za oponašanje. Ali postoje brojna istraživanja(Gauntlett, 2005) koja govore u prilog tome da ona takođe doprinosi razvoju empatije, altruizma kao i prihvatanju različitosti.
Da li će se ispoljiti pozitivni ili negativni efekti zavisi od brojnih faktora kao što su uzrast, stepen dečje percepcije realnosti medijskog sadržaja, nivoa u kojem se deca poistovećuju sa likovima koji se prikazuju na televiziji.(Popović-Čitić, 2012: 136-137)

Internet
Pojavom interneta pružile su nam se neke nove mogućosti za komunikaciju ali i novo sredstvo za obrazovanje ali i novi izvor za negativne uticaje.Deca različitog uzrasta su svakodnevni korisnici interneta iz tog razloga neophodno je postarati se da sadržaji kojim pristupaju budu u službi različitih obrazovnih potreba i da se negativni uticaji svedu na minimum. Sadržaj koji se nalazi na internetu je iz raznih oblasti umetnosti, kulture, nauke tako da isti možemo iskoristiti i za obrazovne potrebe. Brojne bliblioteke su svoje sadržaje učinile dostupnim na mreži tako da lako možemo svoje znanje upotpuniti upotrebom ovih sadržaja.
Postoje brojni programi koji pružaju mogućnost deci i mladima za sticanje adekvatnh znanja putem interneta, oni olakšavaju razmenu informacija između učenika i nastavnika. Kod nas su prisutni programi: Moodle, online programi za studiranje na velikom broju univerziteta u Srbiji (Metropolitan univerzitet, Singidunum, Fakultet organizacionih nauka i brojni drugi primeri) kao i brojne online platforme koje pružaju mogućnost za učenje jezika i drugih veština.
Sve češće se javlja e-learning kao oblik učenje putem interneta.Ovaj model učenja postao je moguć jer na „mreži“ postoji veliki broj podataka kao i mogućnost razmene istih.

Radio
Radio nam putem auditivnog materija pruža mogućnost da budemo upoznati sa raznim društvenim dešavanjima, dostignućima iz sveta, nauke i drugih oblasti života.On kao i druga sredstva masovne komunikacije ima pored informativne uloge i ulogu u formiranju stavova, sistema vrednosti, a može biti korišćen i kao sredstvo u nastavnom procesu. Svojim programom, emisijama koje emituje može delovati podsticajno na uključivanje dece u određene aktivnosti, na širenje fonda znanja, dok reklamama može uticati na stil života i usvajanje društveno poželjih vrednosti.
U okviru programa koji nudi radio u određenoj meri mogu biti zastupljene emisije koje su posebno namenjene deci koje imaju cilj da ostvare određene vaspitno-obrazovne uticaje. Deca najčešće pored emisija obrazovnog karaktera slušaju i druge koje imaju u nekom slučaju kontra efekat ili u određenoj meri ponište efekte vaspito delovanje drugih. Treba voditi računa da se ovo ne dešava i prednost u radio programu dati emisijama obrazovnog karaktera.
Možemo reći da radio svojim programom može da oblikuje pozitivne i negativne stavove prema određenim pojavama kao i prema društvu uopšte u zavisnosi od toga na šta stavlja akcenat u svom programu.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.