studenti
Mesto za uspešne studente

Obrada zemljišta

VN:R_U [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

AGROTEHNIKA

Tehnika ratarenja je primena agrotehničkih mera, a agrotehničke mera predstavljaju sredstva  čijom primenom čovek, u skladu sa agrotehničkim osnovama podešava uslove biljne proizvodnje u cilju postizanja prinosa maksimalne veličine i kakvoće (Todorović, 1958). U ekosistemu: klima-zemljište-gajena biljka-čovek, naročitu ulogu kao tvorac, regulator i rukovodilac ima čovek (Milojić, 1991). Dakle, čovek je tvorac poljoprivrede. Ona je najstarija grana ljudske delatnosti i vrlo je složena. Ona se može podeliti u tri dela: ekološki , iološki i ekonomski. Svaka od navedenih kategorija su posebne, međutim, one se isprepliću u vrlo komplikovane odnose.. Zbog didaktičkih razloga one se ipak odvajaju.
U ekološkom delu proučavaju se faktori sredine, njihovo poboljšanje i iskorištavanje u organizovanom procesu poljoprivredne proizvodnje. U biološki deo idu gajene biljke i domaće životinje uključivši metode oplemenjivanje, a ekonomskom delu pripada organizacija rada i rentabilnosti. Ako se iz ekološkog kompleksa izdvoje zahvati koji se tiču gajenja biljaka,  ne ulazeći u biološki i ekonomski aspekt poljoprivredne proizvodnje, dobivamo agrotehnički kompleks. Reč agrotehnika je složenica od latinske reči- ager (polje) i grčke –techne (veština,  umeće). Mere kojima se kulturnim biljkama stvaraju povoljni uslovi za rast i razvoj nazivamo agrotehničkim merama. Zadatak agrotehničkih mera je da se sa što manje uloženog rada i sredstava postigne maksimalno mogući prinos neke gajene biljke, kako u kvantitetu tako i u kvalitetu. To je moguće, ako se svi vegetacioni faktori dovedu u optimalnu konstelaciju (voda, hranjiva, svetlost, CO2 itd).
Prema prirodi delovanja, sve agrotehničke mere se mogu podeliti u tri grupe:

1. Mere pomoću kojih možemo uticati na klimu (navodnjavanje, gajenje u zaštićenom prostoru, proređivanje, vetrozaštitni pojasevi).
2. Mere pomoću kojih utičemo na promenu plodnosti zemljišta (obrada -osnovna i dopunska, kalcizacija, humizacija, fosfatizacija, primena ostrukturujućih materija ).
3. Mere kojima delujemo na biljke (selekcija, zaštita od korova, bolesti i štetočina, priprema semena, načini setve, nega useva).
Agrotehničke mere imaju smisao vegetacionih činilaca, jer se čovek služi njima kao sredstvom kojim utiče na sile prirode, odnosno, da menja vegetacionu sredinu. One se moraju primenjivati ne jednostrano nego u obliku potpunog kompleksa i jedna drugu ne može zamenjivati, niti se pak one mogu samo obavljati, ne vodeći računa o njihovom kvalitetu.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.