filozofija duha

Početak Forumi Ostalo filozofija duha

Ova tema sadrži 5 odgovora, ima 5 glasova i poslednji put je ažurirana od strane  ArminStifler 3 meseci, 1 sedmica ranije.

Gledanje 1 članaka - 1 do 6 (od 6 ukupno)
Autor Članci
Autor Članci
12. septembra 2015. at 19:05 #60271

Anonimni

svest, mozak i nauka

• Imati svest vi{e je nego imati formalne ili sintakti~ke procese. Na{a unutra{nja, mentalna stanja po definiciji imaju izvesne vrste sadr`aja…
^ak iako se moje misli javljaju kao nizovi simbola, za njih je potrebno vi{e od apstraktnih nizova, zato {to takvi nizovi ne mogu imati nikakvo zna~enje. Da bi moje misli bile o ne~emu, ti nizovi moraju imati zna~enje koje ih ~ini mislima o tim stvarima. Jednom re~ju, svest sadri vi{e od sintakse, ona ima i semantiku ... u smislu da ona ima vi{e nego formalnu strukturu, ona ima sadraj. (34)
• Ono {to je bitno u na{em shvatanju digitalnog kompijutera jeste da se njegove operacije mogu odrediti ~isto formalno, tj. korake u jednoj operaciji kompijutera odre|ujemo pomo}u apstraktnoh simbola – nizova nula i jedinica od{tampanih na traci. Jedno tipi~no kompijutersko „pravilo“ utvr|iva}e to da kada je ma{ina u izvesnom stanju i ima izvestan simbol na traci, onda }e ona vr{iti izvesnu operaciju kao {to je brisanje datog simbola ili {tampanje drugog simbola, da bi zatim pre{la u drugo stanje kao {to je pomeranje za jedno polje ulevo. Ali simboli nemaju zna~enje; oni nemaju semanti~ki sadraj, oni nisu ni o ~emu, oni moraju biti odre|eni jedino preko svoje formalne ili sintakti~ke strukture. Nule i jedinice, na primer, jesu samo numerali, one ~ak ne ozna~avaju ni brojeve. Zaista, upravo je to osobina digitalnih kompijutera koja ih ~ini tako mo}nim. Jedan isti tip hardvera, ako je konstruisan na odgovaraju}i na~in, moe biti upotrebljen za rad sa neodre|enim brojem razli~itih programa. A jedan isti program mo`e biti uba~en u neodre|en broj razli~itih tipova hardvera. (33…)
• PRIMER: Grupa programera napisala je program koji kompijuteru omogu}uje da simulira razumevanje koneskog jezika…
POENTA: Primenom jednog formalnog kompijuterskog programa, sa stanovi{ta neokog spolja{njeg posmatra~a vi se pona{ate kao da razumete kineski, ali svejedno, ne razumete ni re~ kineskog. Ako primena odgovaraju}eg kompijuterskog programa za razumevanje kineskog nije dovoljna, onda ona nije dovoljna ni za to da bilo kom drugom digitalnom kompijuteru osigura razumevanje kineskog…
Sve {to kompijuter ima jeste jedan formalan program za manipulisanje neinterpretiranim kineskim simbolima.
• Neadekvatnost suprotne teze
Logi~ka je istina da sama sintaksa nije dovoljna za semantiku, a digitalni kompijuteri utoliko ukoliko su kompijuteri po definiciji poseduju jedino sintaksu.
• Mogu}i prigovori
(I) (Parabola o sobi za kineski jezik)
^itav opisani sistem razume kineski.
Ideja je da premda ja-osoba koja u sobi manipuli{e simbolima ne razumem kineski, ja sam samo centralna procesna jedinica kompijuterskog sistema (37)
Odgovor: Taj sistem nikako ne moe sa sintakse pre}i na semantiku kao centralni procesor; ja nikako ne mogu doku~iti {ta bilo koji od tih simbola zna~i, a tada to ne moe ni ~itav sistem.
(II) Program za razumevanje jezika je uba~en u robota
Odgovor: Sve dok pretpostavimo da robot umesto mozga ima samo kompijuter, iako se mo`e pona{ati ba{ kao da razume kineski jo{ uvek ne}e mo}i da od sintakse dospe do semantike kineskog jezika… (38)

• Sa matemati~ke ta~ke gledi{ta, bilo {ta moe biti opisano kao da je digitalni kompijuter i to zato {to moe biti opisano kao da instancira ili primenjuje neki kompijuterski program …. (39)
• Me|utim, mi{ljenje je ne{to vi{e od prostog manipulisanja simbolima koji nemaju zna~enje. Ovi semanti~ki sadr`aji jesu ono {to podrazumevamo pod „zna~enjem“.
• Kompijuter ne moe da duplira, ali moe da simulira (41)
• Sintaksa nije dovoljna za semantiku.
Ovaj sud je ~ista pojmovna istina. On samo artikuli{e na{u distinkciju izme|u pojmova ne~eg {to je ~isto formalno i ne~eg {to ima sadr`aj.

23. jula 2018. at 08:10 #130955

malina12018

?

12. avgusta 2018. at 22:21 #131737

ArminStifler

Super

16. avgusta 2018. at 16:30 #131933

Mrzite

Extra…

27. avgusta 2018. at 19:11 #132521

Mare3369

Klasicna filozofija…

9. septembra 2018. at 21:07 #133497

ArminStifler

Filozofija je vrh

Gledanje 1 članaka - 1 do 6 (od 6 ukupno)

Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.