Odlomak

Šta je akcionarsko društvo?

Akcionarsko društvo ili deoničarsko društvo je privredno društvo sa osnovnim kapitalom podeljenim na izvestan broj akcija (dividendi) sa jednakim iznosima.

Akcionarsko društvo je pravno lice koje odgovara za svoje obaveze isključivo svojom imovinom. Nastaje udruživanjem kapitala više lica — osnivača, a na osnovu kupljenih akcija. Osniva se ugovorom o osnivanju, a ako ga osniva jedan član — odlukom o osnivanju. Ugovor o osnivanju je formalizovan akt i mora se sačiniti u pisanom obliku.

Pretečom savremenih akcionarskih društava smatra se Banka svetog Đorđa (ital. Banco di San Giorgio), osnovana 1407. godine u Đenovi, dok neki pak smatraju da prva akcionarska društva nastaju još u 17 veku.

 

 

 
Kako nastaju akcionarska društva?

U tržišnim ekonomijama akcionarska društva nastaju zato što određeni preduzetnički poduhvat zahteva izvore finansiranja koji prevazilaze sopstvena sredstva vlasnika i mogućnosti kreditiranja. Ove kompanije koje se inicijalno nalaze u vlasništvu jednog čoveka ili nekolicine ljudi emituju akcije koje kupuje široki sloj investitora (pojedinačnih i institucionalnih), dok kompanija postaje „javna“ odnosno njenim akcijama se otpočinje trgovati na berzi.
Epitet „javna“ znači da će kompanija ubuduće biti maksimalno transparentna odnosno da će sve javne informacije po pitanju poslovanja biti dostupne. U planskim privredama, koje su sprovele proces tranzicije ka tržišnoj ekonomiji, akcionarska društva nastaju transformacijom postojećih državnih i društvenih preduzeća.
Pod sticanjem, odnosno raspolaganjem imovinom velike vrednosti smatra se sticanje, odnosno raspolaganje imovinom na bilo koji način, uključujući naročito kupovinu, prodaju, zakup, razmenu, uspostavljanje založnog prava i hipoteke, zaključenje ugovora o kreditu i zajmu, davanje jemstva i garancija, i preduzimanje bilo koje druge radnje kojom nastaje obaveza za društvo. Jednim sticanjem će se smatrati i više povezanih sticanja izvršenih u periodu od godinu dana.

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese