Odlomak

Gravimetrijske metode analize zasnivaju se na merenju mase supstance izvučene iz uzorka tokom analize, u slobodnom obliku, ili u obliku jedinjenja poznatog hemijskog sastava. Gravimetrijskom metodom taloženja se određivana supstanca iz rastvora taloži dodavanjem pogodnog taložnog reagensa. Nastali talog je filtriran, ispran, osušen ili zagrejan i odmeren. Na osnovu mase taloga dobijenog vaganjem i poznatog hemijskog sastava, može se izračunati količina i masni udeo supstance u uzorku. U nekim slučajevima, supstanca koja se određuje odvaja se od uzorka isparavanjem umesto taloženjem. Izdvajanje određivanog elementa ili jedinjenja može da se izvede na više načina i to: taložnim metodama, elektroanalitičkim metodama, kao i raznim fizičkim metodama. Najčešće se koristi metoda gravimetrijskog taloženja. Da bi gravimetrijsko određivanje taloženjem bilo uspešno potrebno je da bude ispunjeno pet uslova:

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Hemija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari