Odlomak

Analiza bilansa uspjeha i bilansa stanja preduzeća Elektrokrajina A.D. Banja Luka

UVOD

Analiza uopšte, je naučni metod koji se koristi za objašnjenje stanja, odnosno pojave. Njen predmet mora da bude složen, a ona može da bude statička i dinamička i da se služi deduktivnom i induktivnom metodom. Analiza se po pravilu završava sintezom u kojoj se koristi induktivni metod.
Namena analize bilansa, generalno posmatrano, može da bude veoma raznovrsna. Sve namene analize se mogu grupisati u dve grupe:
 analiza bilansa u poslovne svrhe i
 analiza bilansa u naučne svrhe.
Analiza bilansa u poslovne svrhe predstavlja podlogu za donošenje adekvatnih poslovnih odluka, dok analiza bilansa u naučne svrhe ima za cilj povećanje „alata u kutiji“. Naime, sa povećanjem „alata u kutiji“, stvaraju se preduslovi ne samo za dalje razvijanje bilansne teorije već i za uspešno upravljanje, tj. donošenje ispravnih odluka na podlozi analize bilansa u poslovne svrhe koji koristi „kutiju sa alatom“, mada je ne dopunjava.
Ciljevi analize bilansa su:
1. Analiza finansijskog rezultata, u okviru koje su analize: strukture i dinamike ukupnog prihoda i rasporeda ukupnog prihoda, izvora finansijskog rezultata, rizik ostvarenja finansijskog rezultata, rentabilnosti i mogućnosti izlaska iz zone gubitka.
2. Analiza finansijskog položaja, u okviru koje su analize: dugoročne i kratkoročne finansijske ravnoteže, reprodukcione sposobnosti, zaduženosti, održavanja realne vrednosti sopstvenog kapitala i mogućnosti poboljšanja finansijskog rezultata.

Predmet naše analize i ovog rada je, analiza bilansa stanja i bilansa uspjeha preduzeća Elektrokrajina a.d. Banja Luka.
Naime preduzeće „Elektrokrajina“ a.d. je najveće elektrodistributivno preduzeće u sastavu Mješovitog holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“- matično preduzeće a.d. Trebinje (ERS). Električnom energijom snabdeva oko 47% konzuma Republike Srpske. Osnovne delatnosti preduzeća su distribucija i snabdevanje električnom energijom. Pored toga preduzeće vrši i poslove projektovanja elektroenergetskih objekata, kao i izgradnju i održavanje istih.
Elektrokrajina je organizovana u 10 radnih jedinica, a sve funkcije preduzeća su objedinjene na nivou Direkcije preduzeća, koja se nalazi u Banja Luci.
U vlasničkoj strukturi dominiraju domaći akcionari sa 96,22% vlasništva od ukupnog kapitala, dok strani akcionari imaju 3,78% vlasništva.
1. ANALIZA BILANSA USPEHA
Bilans uspeha kao deo ukupnog finansijskog izveštaja kompanije prikazuje prihode, rashode, njihovu strukturu i, kao konačan cilj, neto dobit kompanije koja se kasnije reinvestira ili raspodeljuje akcionarima ili vlasnicima udela.
FORMA I SADRŽINA BILANSA USPEHA PREDUZEĆA ELEKTROKRAJINA A.D. BANJA LUKA

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari