Odlomak

Bankarski Depozit

Novčani depozit
Pojam Ugovora – Ugovor o novčanom depozitu predstavlja takav bankarski posao u kome se deponent obavezuje da položi kod banke određeni novčani iznos , kojim banka može raspolagati, ali uz obavezu povraćaja prema uslovima zaključenog ugovora. On može spadati u imenovane ugovore, neformalne ugovore, komutativne ugovore, ugovore sa trajnim prestacijama.
Otvaranje računa
Na osnovu ugovora o novčanom depozitu banka otvara račun u korist I na teret kojeg upisuje sva potraživanja I dugovanja koja proizađu iz poslova sa deponentom ili za njegov račun sa trećim. Ne upisuju se u račun ona potraživanja, odnosno dugovanja za koje se ugovorne strane dogovore da ih isključe.
Otklanjanje dugovnog salda
Banka je obavezna da vrši isplate sa računa u granicama raspoloživih sredstava. Ako je banka obavila jednu ili više uplata I isplata u okviru ugovora o depozitu, koje čine račun pasivinim o tome mora bez odlaganja obavestiti deponenta koji je dužan odmah da preuzme mere u cilju otklanjanja dugovnog salda.

Vrste novčanih depozita
Novčani depozit može biti po viđenju ili oročen, s otkaznim rokom I bez otkaznog roka, sa posebnom namenom I bez namere. Ako nije suprotno ugovoreno, smatra se da je račun novčanog depozita po viđenju, te deponent računa ima pravo da raspolaže delom ili celim saldom u svakom trenutku.

Stanje računa
Banka je dužna da deponenta obaveštava o svakoj promeni stanja na njegovom računu. Banka je dužna krajem svake godine, a ako je to ugovoreno ili uobičajeno I češće, poslati izveštaj o stanju računa (saldo).
Mesto uplata I isplata
Ako među ugovornim stranama nije drukčije dogovoreno za uplatu I isplatu sa računa deponenta upućuje se u sedište banke kod koje je račun otvoren.
Postojanje više računa
U slučaju da isto lice ima kod jedne banke ili kod više njenih poslovnih jedinica više računa, svaki od ovih računa je samostalan.
Plaćanje kamate
Banka plaća kamatu na sredstva koja su kod nje deponovana, ukoliko zakonom nije drukčije određeno. Visina kamate utvrđuje se ugovorom o deponovanju sredstava, a ako ugovorom ništa nije predviđeno plaća se zakonska kamata.
Obaveze deponenata
Osnovna obaveza deponenata sastoji se u obavezi polaganja ugovorenog novčanog iznosa u ugovoreno vreme kod depozitara. Deponent ima obavezu da otkloni dugovni saldo koji se pojavi na računu depozita.
Obaveze depozitara
Osnovno je praviloda banka drži deponovana sredstva za račun svog deponenta I njegov je dužnik. Banka je dužna da otvori račun deponovanih sredstava. Takođe I da vrši isplate sa računa depozita po nalogu deponenata ili drugog ovlašćenog lica. Dužna je da izveštava deponenta, godišnje ili češće. Ima obavezu da za deponovana novčana sredstva plaća deponentu ugovorenu ili zakonsku kamatu.

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari