Odlomak

Akcionarsko društvo je trgovačko društvo sa osnovnim kapitalom podeljenim na izvestan broj akcija (dividendi) sa jednakim iznosima. Akcionarsko društvo je pravno lice koje odgovara za svoje obaveze isključivo svojom imovinom. Pretečom savremenih akcionarskih društava smatra se Banka svetog Đorđa osnovana 1407. godine u Đenovi. Akcionarsko društvo nastaje udruživanjem kapitala više lica – osnivača, a na osnovu kupljenih akcija. Osniva se ugovorom o osnivanju, a ako ga osniva jedan član – odlukom o osnivanju. Ugovor o osnivanju je formalizovan akt i mora se sačiniti u pisanom obliku. Osnovni organi akcionarskog društva su:

  1. skupština akcionara (organ vlasnika);
  2. upravni odbor (organ upravljanja);
  3. direktor (poslovodni organ);
  4. nadzorni odbor (organ kontrole).

Akcionarsko društvo ima skupštinu akcionara, upravni odbor, nadzorni odbor, direktora. Sve glavne odluke donosi skupština akcionara, upravni odbor sprovodi te odluke, direktor zastupa društvo u javnosti, a nadzorni odbor se stara o zakonitosti poslovanja. Značajnu ulogu igra eksterna revizija koja za račun akcionara kontroliše direktora.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Komentari