Odlomak

Amortizacija je vrijednosno trošenje osnovnih sredstava. To je novčani iznos koji se u toku vijeka trajanja osnovnih sredstava obračunava i izdvaja za nadoknadu i reprodukciju (obnavljanje) osnovnih sredstava. Njen iznos se obračunava u prodajnu cijenu gotovih proizvoda ili usluga. Amortizacija predstavlja dio prvobitne, tj. nabavne vrijednosti osnovnog sredstva koja tereti jedinicu proizvoda, a množenjem ukupne količine proizvoda sa amortizacijskim iznosom po jedinici proizvoda, dobija se ukupan iznos amortizacije datog osnovnog sredstva. Sa računovodstvenog aspekta pojam amortizacije podrazumijeva smanjenje vrijednosti stalnih sredstava preduzeća usljed njihovog trošenja i habanja, za onoliku vrijednost koja se dobija po osnovnoj metodi amortizacije sredstava. Osnovna sredstva se neprekidno troše u procesu reprodukcije, a njihovim trošenjem se smanjuje upotrebni vijek i njihova vrijednost. Smanjena vrijednost se odražava na proizvod preduzeća kao prenijeta vrijednost. Ta vrijednost se otpisuje od vrijednosti osnovnog sredstva i uračunava u cijenu koštanja novih proizvoda ili usluga. Amortizacija predstavlja zakonsko otpisivanje, odnosno smanjivanje vrijednosti osnovnih sredstava, čiji se dio prenosi na novi proizvod. Amortizacija osnovnih sredstava ne nastaje samo po osnovu njihovog učešća u procesu proizvodnje. Faktori smanjenja vrijednosti osnovnih sredstava su različiti. U literaturi se posebno ističu funkcionalni, ekonomski i prirodni uzroci

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Komentari