Odlomak

Биланс се саставља на основу инвентара. У инвентар се уносе, према попису о стварном стању, сва средства и извори средстава. На тај начин се добија преглед из којег се виде не само појединачни износи, већ и групни износи, и то како за средства тако и изворе средстава.

Збир активе и пасиве у инвентару морају да се слажу из разлога што свако средство из активе мора да има свој извор у пасиви.

На основу инвентара приступа се изради биланса, али у исти се не уносе све појединачне ставке инвентара, већ само поједине категорије средстава и извора средстава.

Методе које сам користио у овој анализи су метода рашчлањивања и метода упоређивања. Оне су једне од основних метода у анализи биланса, али такође ћу користити и остале методе као што су: методе изолације, елиминације, корелације. Помоћи ће да утврдим структуру и састав биланса успеха, квалитативне и квантитативне односе међу деловима биланса успеха ако су могући, узроке који доводе до таквих односа и све то с циљем да би видео који фктор биланса успеха утичу на развојну тенденцију у пословању.

Анализом биланса успеха сазнаје се о обиму, структури и динамици појединих прихода и расхода, њиховом релативном односу и утицају на остварени резултат пословања предузећа.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Komentari

Click to access the login or register cheese