Odlomak

Finansijska analiza se bavi  utvrđivanjem funkcionalnih odnosa koji postoje između bilansnih  pozicija, sa ciljem dobijanja vjerodostojne ocjene o finansijskom položaju i aktivnostima analiziranog  preduzeća.

Da bi se obavila pouzdana analiza poslovanja preduzeća, potrebno je da knjigovodstveni i drugi podaci o poslovanju preduzeća budu sastavljeni i prezentirani u skladu sa važećim privredno – finansijskim propisima i da budu ispravni i objektivni.

Također je neophodna jednoobraznost podataka, zatim da postupci ili metode koje se koriste u analizi, budu unaprijed određeni i da se ne mogu mijenjati prema trenutnim potrebama korisnika tih podataka.  

Ovaj zahtjev je naročito značajan za potrebe komparativne analize, u slučaju kad se porede preduzeća iz iste grane, za poređenje između grupacija, za poređenje obračunskih perioda istog preduzeća isl.  

Tema koja je obrađena u Diplomskom radu je: Analiza finansijskog položaja preduzeća s osvrtom na analizu finansijskog položaja  preduzeća „ TKC ANDY“ d.o.o. iz Cazina.

Informativnu podlogu za finansijsku analizu predstavlja set finansijskih izvještaja i to:

  • Bilans stanja,
  • Bilans uspjeha i
  • Izvještaj o novčanim tokovima
  • Specijalni bilansi isl.

Finansijski položaj preduzeća primarno pokazuje njegove mogućnosti finansiranja.

Često se u teoriji i praksi umjesto termina finansijski položaj koriste termini finansijska pozicija ili finansijska situacija preduzeća.

Finansijska situacija je uži pojam od finansijskog položaja i njime se uglavnom označava novčano stanje preduzeća.

Da bi se realno i objektivno sagledao  finansijski položaj preduzeća, neophodno je izvršiti finansijsku analizu, koja pokazuje prošlost i sadašnjost, te predstavlja  osnov za planiranje budućnosti preduzeća .

Naime, u radu je izvršena identifikacija grupe pokazatelja imoviskog, prinosnog i finansijskog položaja i njihova primjena na konkretnom  primjeru analiziranog preduzeća.

Također je prikazana funkcionalna zavisnost između pozicija prezentiranih u finansijskim izvještajima kao osnova realne ocjene finansijskog položaja preduzeća.

Finansijski položaj preduzeća izražava se obimom i strukturom sredstava i kapitala, kao i njihovim međuodnosima, koji se iskazuju u bilansu stanja preduzeć

Predmet rada je analiza:

  • sredstava odnosno imovine ( materijalna konstitucija );
  • izvora sredstava odnosno kapitala ( finansijska konstitucija ) ;
  • te poslovnog rezultata ( poslovni prihodi i poslovni rashodi ) preduzeća,

            Dok su neposlovni  (vanredni) prihodi i rashodi izvan okvira ovog rada.

Cilj ovog rada je analizirati finansijski položaj preduzeća na konkretnom primjeru preduzeća „AGRO PILOT „ d.o.o.  radi utvrđivanja slabosti koje mogu dovesti do finansijskih problema u preduzeću u budućem periodu, kako bi menadžment preduzeća mogao poduzeti adekvatne mjere za njihovo otklanjanje.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Komentari

Click to access the login or register cheese