Odlomak

Увод

Законом о слободним зонама утврђени су услови за одређивање подручја и рад слободне зоне, делатности које се могу обављати у слободној зони, услови за обављање тих делатности и услови за престанак рада слободне зоне, као и оснивање, правни статус и надлежност Управе за слободне зоне.

Поступање са робом при уносу и смештају у слободну зону и изношењу из слободне зоне, као и док је роба смештена у слободној зони, регулисано је:

а) одредбама члана 191. до 206. Царинског закона (“Службени гласник РС”, бр. 18/10, 111/12, 29/15 и 108/16),

б) одредбама члана 524. до 560. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом (”Службени гласник РС”, бр. 93/10, 63/13, 145/14, 95/15, 44/16 и 10/17),

в) одредбама Закона о слободним зонама (”Службени гласник РС”, бр. 62/06) и

г) одредбама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку („Сл. гласник РС“, бр. 7/15, 45/15, 56/15, 88/15, 33/16, 73/16, 79/16 и 8/17).

Одредбом члана 191. Царинског закона прописано је да је слободна зона део царинског подручја Републике Србије или су то простори који се налазе на том подручју и одвојени су од осталог дела царинског подручја.

У слободној зони се:

а) за страну робу, са аспекта наплате увозних дажбина и примене мера трговинске политике сматра да није у царинском подручју Републике Србије, под условом да роба није стављена у слободан промет или да није стављена у други царински поступак или да се не користи или троши у слободној зони под другим условима, а не под условима који су утврђени царинским прописима;

б) нa домаћу рoбу, на коју се у случају смештаја у слoбoдну зoну, када је то прeдвиђeнo прописима, примeњуjу мeрe које се примењују код извоза робе.

Мере трговинске политике

Мере трговинске политике се не примењују на робу која се уноси у слободну зону или док се роба налази у слободној зони, осим ако се та роба у слободној зони ставља у слободан промет. Приликом уношења стране робе у царинско подручје, ради смештаја у слободну зону, мере трговинске политике се примењују (нпр. увозна дозвола при уласку робе у царинско подручје). Мере трговинске политике се такође примењују приликом извоза робе, односно када се домаћа роба из слободне зоне извози из царинског подручја Републике Србије. Ова роба подлеже мерама царинског надзора.

 

 

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Ostalo

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese