Odlomak

Suština definisanja pojma analize finansijskih izveštaja nalazi se u shvatanju da analiza treba da podvrgne posmatranju, ispitivanju, oceni i formulisanju dijagnoze onih procesa koji su se desili u kompaniji i koji se kao takvi nalaze sažeti i opredmećeni u okviru finansijskih izveštaja.

Uobičajeno se ističe kako postoje tri aktivnosti koje opredeljuju postanak i razvoj analize finansijskih izveštaja. To su finansijsko upravljanje, upravljačko računovodstvo i finansijsko računovodstvo. Analiza finansijskih izveštaja teži i ka pogledu u budućnost i naglašavanju onih aspekata poslovanja koji su kritični za preživljavanje, a to su, pre svega, sigurnost i uspešnost poslovanja. Analiza finansijskih izveštaja može opisati kao proces primene različitih analitičkih sredstava i tehnika pomoću kojih se podaci iz finansijskih izveštaja pretvaraju u upotrebljive informacije relevantne za upravljanje.

Važnost analize finansijskih izveštaja razmatra se u prvom redu s aspekta upravljanja poslovanjem i razvojem preduzeća. ona prethodi procesu upravljanja ili, preciznije rečeno, prethodi procesu planiranja koji čini sastavni deo upravljanja.

Analiza finansijskih izveštaja je prevashodno zasnovana na izveštajima o poslovanju kompanije i podrazumeva analizu poslovanja kompanije da bi se utvrdilo njeno ekonomsko stanje. Finansijskom analizom se, na osnovu podataka sadržanih u finansijskim izveštajima, obezbeđuju informacije neophodne za donošenje poslovnih odluka.

Osnovni cilj analize finansijskih izveštaja može se definisati kao ocenjivanje prošlih ostvarenja preduzeća i predviđanja njegovih budućih osvarenja u funkciji informativne podrške aktivnosti donošenja odluka koje su, obično, u krajnjoj liniji finansijske odluke.

Osnovna tema ovog istraživanja jeste finansijska analiza privrednog društva Telenor d.o.o. Za potrebe rada korišćeni su finansijski izveštaji koji su dostupni na sajtu Agencije za privredne registre i to: bilansi stanja, bilansi uspeha, izveštaji o novčanim tokovima, napomene uz finansijske izveštaje i izveštaje revizora za privredno društvo Telenor d.o.o.

Rad je podeljen u tri poglavlja. Da bismo na adekvatan način predstavili analizu finansijskih izveštaja privrednog društva Telenor, neophodno je, najpre prikazati teorijski značaj analize finansijskih izveštaja. Stoga, u prvom delu rada ukratko su prikazane osnovne postavke finansijske analize, pojam, predmet i ciljevi analize finansijskih izveštaja, vste finansijske analize i korisnici analize finansijskih izveštaja.

Drugi deo rada posvećen je privrednom društvu Telenor d.o.o. Ukratko je prikazana osnovna delatnost ove kompanije, a zatim su prikazani finansijski izveštaji ove kompanije koji su korišćeni za izradu ovog rada.

U trećem delu rada prikazana je finansijska analiza privrednog društva Telenor. Naime, izračunati su koeficijent obrta kupava, koeficijent obrta zaliha, koeficijent obrta dobavljača, kao i prosečni period naplate potraživanja, prosečni period obrta zaliha i prosečni period plaćanja obaveza prema dobavljačima. U nastavku utvrđena je strategija finansiranja obrtne imovine, tekući racio likvidnosti, racio gotovine i brzi test likvidnosti. Zatim, izračunat je racio ukupnog duga, racio dugoročnog duga i racio ukupnog duga i akcionarskog kapitala. I na kraju prikazana je marža neto profita, stopa prinosa na poslovna sredstva i stopa prinosa na sopstvena sredstva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Komentari