Odlomak

Obračunska plaćanja kao plaćanja bez upotrebe novca sprovode se u slučajevima kada dužnik svoju obvezu plaćanja prenese na treću osobu čime se dolazi do promjene subjekta.

Zakonski propisi definišu više modela za promjenu subjekta, a s ciljem prenosa obveze s jednog na drugi subjekt, sve radi realizacije plaćanja i prestanka glavnog obveznopravnog odnosa. Među njima se najčešće javljaju ustupanje potraživanja (cesija), uputa (asignacija), preuzimanje duga i pristupanje dugu. 

1. Oblici i način plaćanja

Razlikujemo tri osnovna oblika plaćanja preko računa:

  • Gotovinski,
  • Bezgotovinski i
  • Obračunom međusobnih obaveza i potraživanja.

1.1. Gotovinski oblik plaćanja

Odlukom o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu propisan je nov način plaćanja gotovim novcem za pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost. Njima je dato pravo da mogu slobodno, bez ograničenja vršiti plaćanje gotovim novcem. Ova promena donela je liberalizaciju ovog segmenta poslovanja, tako da ne postoje uslovi koji se moraju ispuniti da bi se gotov novac mogao podići sa računa, niti postoje ograničenja koja su bila vezana za blagajnički maksimum. 

Pod gotovinskim oblikom plaćanja podrazumevaju se svi oni oblici plaćanja koji se vrše posredstvom gotovog novca (novčanice ili kovani novac). Postoje dva osnovna oblika gotovinskog plaćanja:

  • Uplata sredstava na račun i
  • Isplata sredstava sa računa.

Uplata gotovog novca na račun može se izvršiti kod svake organizacione jedinice nosioca platnog prometa, s tim da se umesto gotovog novca sa uplatnim dokumentom može predate ček tekućeg računa građana, kojeg su dužni da prime svi nosioci platnog prometa. Za uplatu gotovog novca na račun potrebno je popuniti odgovarajući obrazac platnog prometa i tom instrument priložiti tačan iznos gotovog novca upisanog na njemu. Na iznos uplaćenog novca vrši se obračun i naplata provizije za izvršenu uslugu, koja je različita u zavisnosti od nosioca platnog prometa.

Isplata sredstava sa računa se može vršiti kod organizacione jedinice gde se void taj račun, kod organizacione jedinice drugog nosioca ili neposrednim donošenjem gotovine na adresu lica kome se isplata vrši, što sve zavisi od vrste isplate, odnosno instrumenata platnog prometa kojima se vrši isplata. Za isplatu sredtsava sa računa potrebno je popuniti odgovarajući obrazac platnog prometa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Komentari

Click to access the login or register cheese