Odlomak

Финансијски системи показују дугорочни тренд структурних промена у правцу већег учешћа нетрадиционалних финансијских посредника (осигуравајуће компаније, пензиони фондови и инвестиционих фондови) у дистрибуцији финансијске имовине. Тако је нарочито запажен раст учешћа финансијских институција познатих под именом институционални инвеститори у које спадају осигуравајућа друштва и пензиони фондови. Међутим, институционални фактори који ограничавају развој осигурања и других немонетарних финансијских институција у Србији су: недостатак адекватне правне и законске регулативе, делимична усклађеност са прописима ЕУ,недовољна информисаност становништва, низак степен развоја финансијског тржишта.

Дакле, осигуравајућа друштва су битне финансијске институције, због чињенице да могу преузети позицију институционалних инвеститора, и да то чине ефикасније него појединци као учесници на финансијским тржиштима. Осигуравајућа друштва су битне финансијске институције, јер већина становништва, предузећа и државних институција поседују једну или више полиса осигурања (здравственог, животног, имовинског).

Осигурање као економски и правна институција у свакодневном животу људи од изузетног је зачаја, имајући у виду ситуацију у нашем друштву и тежњу ка савременој држави чији је циљ укључивање у међународне токове.

Сама реч осигурање преведена на све светске језике садржи појмове „сигурност“ или „поверење“, што је управо оно на чему се осигурање и заснива. Осигуравајуће компаније, као институционални инвеститори, су важни учесници на финансијском тржишту, пре свега на тржишту капитала. Посматрајући динамику развоја делатности осигурања у Европи уочава се  повећање учешћа осигуравајућих компанија у односу на друге финансијске институције. Иако је сектор осигурања у условима светске економске кризе одиграо важну улогу и пружио подршку другим финансијским институцијама, у протекле две године није био изолован на светском финансијском тржишту. Србија се према критеријуму остварене премије осигурања налазилa се знатно испод просека Европске уније. Што се структуре осигурања тиче за разлику од земаља Европске уније чије су пропорције животног према неживотном осигурању износиле 2:1, структура осигурања у Србији била је дијаметрално супротна. У односу на просек земаља чланица Европске уније у којима је премија осигурања по становнику износила 2.009 евра и чинила 8% БДП, укупна премија по становнику у Србији у 2017. години била је свега 80 евра и у бруто домаћем производу учествовала са 1,9%. Степен развоја сектора осигурања једне државе одржава слику стања у привреди.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 19 stranica
  • Финансијске институције и тржишта /
  • Školska godina: 2018
  • Seminarski radovi, Bankarstvo/Finansije
  • Srbija,  Beograd,  ALFA UNIVERZITET - Fakultet za trgovinu i bankarstvo  

Više u Seminarski radovi

Komentari