Odlomak

Потраживања од купаца су дажбине према купцима и осталима за новцем, добрима или услугама. За потребе финансијских извјештаја потраживања се групишу као краткорочна или дугорочна. Краткорочна потраживања од купаца су она за које се очекује да ће бити наплаћена у року године дана или током текућег пословног циклуса, зависно о томе које је раздобље дуже. Сва друга потраживања сврставају се у дугорочна. Потраживања се у билансу надаље деле на трговинска и нетрговинска потраживања. Трговинска потраживања су износи које дугују купци за продату робу и пружене услуге као део уобичајених пословних активности. Потраживања од купаца, усмено обећање купца да ће платити купљену робу и пружене услуге, уобичајено су наплатива у року 30 до 60 дана те представљају “отворене рачун”. Примљене задужнице од купаца су писана обећања издаватеља задужнице да ће платити одређени новчани износ на одређени датум у будућности, а могу настати као резултат продаје, финанцирања или других пословних догађаја.

Уговором о продаји обавезује се продавац да пренесе на купца право својине на продату ствар и да му је у ту сврху преда, а купац се обавезује да плати цену у новцу и преузме ствар.

Продавац неког другог права обавезује се да купцу прибави продато право, а кад вршење тог права захтева државину ствари, да му и преда ствар. Уговор о продаји непокретних ствари мора бити закључен у писаној форми, под претњом ништавости. 
До предаје ствари купцу ризик случајне пропасти или оштећења ствари сноси продавац, а са предајом ствари ризик прелази на купца. Ризик не прелази на купца ако је он због неког недостатка предате ствари раскинуо уговор или тражио замену ствари. Ако предаја ствари није извршена због купчевoг закашњења, ризик прелази на купца у часу кад је дошао у закашњењу

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Komentari