studenti
Mesto za uspešne studente

Reciklaža

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

1 Uvod

Otpad je svaka materija ili predmet koji čovek odbacuje, namerava ili mora da odbaci. Otpad se klasifikuje prema poreklu, karakteristikama i sastavu koje ga čine opasnim. Prema poreklu on može biti komunalni, komercijalni i industrijski, a prema sastavu opasan, neopasan i inertan. Upravljanje otpadom se vrši na onaj način koji će namanje uticati na ugrožavanje života i zdravlja ljudi i životne sredine. Cilj Zakona o upravljaju otpadom ( “Sl. Glasnik RS” br. 36/09 i 88/10) je da se obezbede i osiguraju uslovi za upravljanje otpadom tako da se:
 ne ugrožava životna sredina i zdravlje ljudi
 prevenira nastanak otpada
 ponovo iskoristi i reciklira otpad
 adekvatno odlaže otpad
 saniraju neuredjena odlagališta otpada, odnosno smetlišta
 razvije svest o upravljanju otpadom
Jedan od tretmana otpada je reciklaža. Reciklaža je pretvaranje otpada u novi proizvod i njegovo ponovno korišćenje koje doprinosi smanjenju zagadjenja životne sredine, uštedi energije i prirodnih resursa. Reciklaža podrazumeva proces sakupljanja otpada koji je moguće reciklirati, zatim separaciju reciklabnog od ostalih vrsta otpada i sortiranja u podgrupe.
Sakupljanje otpada se vrši od strane javnih ili privatnih komunalnih preduzeća, koji se uglavnom prikuplja u kontejnere. Kada na mestu prikupljanja ne postoje kontejneri za selekciju otpada, govori se o nediferenciranom otpadu koji se odvozi na deponije gde se vrši separacija i dalji tretman otpada. Ovaj otpad je teško zbrinuti na deponijama jer je različitog porekla i karakteristika pa se samim tim i raspada različitom dinamikom. Deferencirano sakupljanje otpada je kad se otpad sakuplja i razvrstava u kontejnere namenjene odredjenoj vrsti otpada (kontejneri za plastiku, metal, papir, staklo). Ova vrsta sakupljanja otpada se naziva i primarna selekcija otpada i najbolja je za dalju reciklažu.
Otpad je veliki zagadjivač planete, a reciklaža je metoda kojim se ovo zagadjenje može ublažiti.

Materijal Period raspadanja
Hrana, cveće, organski proizvodi 1-2 nedelje
Papir 10-30 dana
Pamučna odeća 2-5 meseci
Drvo 10-15 godina
Konzerve, limenke 100-500 godina
Plastika, PET boce, kese Od nekoliko stotina do 1000 godina
Staklene flaše Nikad
Tabela 1. Period raspadanja različitih vrsta otpada (izvor http://www.greentech.rs)
2 Reciklaža

Primeri reciklaže u svakodnevnom životu su:
 Poklanjanje odeće koja se ne koristi (bolje i korisnije nego da se odeća baca)
 Pravljenje komposta od organskih ostataka
Kompostiranje je razgradnja biootpada gde kao krajnji produkt nastaje humus. Sav biljni otpad iz kuhinje, travnjaka, voćnjaka se može kompostirati. Kompostiranjem smanjujemo količinu otpada koji se odlaže na deponiju
Neke materije, poput stiropora, nisu biorazgradive i ne mogu se reciklirati ali se umesto njih mogu naći ekološke zamene. Bez uvodjenja u svakodnevni život nemoguće je zamisliti sistem upravljanja otpadom.
Reciklaža ima tri osnovna principa (RRR):
R- reduce- smanjiti
R- reuse- ponovo iskoristiti
R- recycle- reciklirati.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.