Odlomak

U ovom seminarskom radu govorit ćemo o jednom od najvećih ekoloških problema sa kojima se naša Planeta susreće. Svjedoci smo da čovjek svakodnevno na razne načine zagađuje mora i oceane, i na taj način ugrožava biljni i životinjski svijet u njima, ali samim tim dovodi u opasnost i život i zdravlje ljudi i stanje okoline.

U prvom dijelu rada objasnit ćemo značenje pojma ekologija, njen predmet izučavanja i značaj. Dalje ćemo, radi boljeg razumjevanja problematike objasniti pojam zagađivanje, sa posebnim naglaskom na zagađivanje vode. U trećem dijelu rada objasnili smo mnogostruki značaj mora i oceana, posmatrajući isti sa raznih stajališta. Takođe u istom dijelu rada objasnit ćemo i čovjekov odnos prema očuvanju mora i oceana. U četvrtom dijelu rada govorimo o izvorima i oblicima zagađivanja. Govorit ćemo o glavnim zagađivačima mora, i o njihovom štetom djelovanju na kvalitet morske vode, morsku floru i faunu, zdravlje ljudi i ljudske djelatnosti. U ovom dijelu rada ćemo izvršiti i podjelu zagađujućih materija s obzirom na mjesto i način odlaganja, prema njihovom uticaju na okolinu i prema izvorima zagađivanja. Također detaljnije ćemo obraditi neke od glavnih zagađivača mora. U petom dijelu rada navedene su mjere za zaštitu od zagađivanja. O posljedicama zagađivanja mora i oceana govorimo u šestom dijelu rada. U završnom dijelu rada iznijeli smo zaključke do kojih smo došli prilikom izrade ovog seminarskog rada.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Etika

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese