Odlomak

Uvod

Otpad je materija koja je nastala u procesu proizvodnje,uslužne i druge delatnosti koja je isključena iz upotrebe.Takođe otpad možemo definisati kao supstancu ili predmet koji vlasnik odlaže,namerava da odloži ili se zahteva da odloži u skladu sa zakonom.
Otpad možemo podeliti na više načina:

  • prema sastavu
  • prema toksičnosti
  • prema mestu nastanka

Prema sastavu izvršena je podela otpada na osnovu materija koje se nalaze u njemu,pa tako na osnovu sastava otpad delimo na otpad koji u sebi sadrži sledeće materije:

1) staklo
2) papir i karton
3) drvo
4) metal
5) organski otpad
6) plastika
7) električni i elektronski uređaji
8) baterije
9) boja
10) jalovina
11) tekstil
12) gume
13) otpadna ulja i maziva
14) otpadne hemikalije
15) stara vozila
16) limenke

Prema toksičnosti tj. prema njegovoj opasnosti po ljudsko zdravlje i životnu sredinu otpad delimo na :

1) opasan otpad
Opasan otpad je otpad koji ima jednu ili više opasnih karakteristika, definicijom otpada prema Bazelskoj konvenciji opasnim otpadom se smatra otpad koji poseduje jednu ili više opasnih karakteristika kao što su (zapaljivost,eksplozivnost,korozivnost,ekotoksičnost,infektivnost, oksidirajuća svojstva,otrovnost,radioaktivnost).

2) neopasan otpad
Neopasan otpad je otpad koji nema karakteristike opasnog otpada

3) inertan otpad
Inertan otpad je otpad koji nije podložan bilo kojim hemijskim, fizičkim promenama.
Podela otpada prema mestu nastanku je podela otpada na osnovu ljudskih aktivnosti koje stvaraju otpad, pa je podela sledeća:

1) komunalni otpad
2) industrijski otpad
3) ambalažni otpad
4) poljoprivredni i baštenski otpad
5) građevinski otpad
6) muljevi,talozi, pepeo i šljaka
7) medicinski otpad
8) otpad iz eksplotacije i ekstrakcije ruda i mineralnih sirovina

U modernom društvu vremenom sve što koristimo postaje beskorisno, tj.postaje otpad.Uz razvoj novih tehnologija ljudi stvaraju nove materijale sa kojim priroda nije sposobna sama da se nosi.U današnje vreme zdravstvene ustanove stvaraju mnogo različitih vrsta otpada tokom svoje poslovne delatnosti a nepravilno postupanje sa takvom vrstom otpada može imati negativan uticaj na čovekovo zdravlje i životnu sredinu.

 

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari

Click to access the login or register cheese