Odlomak

UVOD

Centralna banka je najvažnija institucija u finansijskom sistemu. Ona nije običan učesnik na finansijskim tržištima, već ima regulatornu ulogu. Njena uloga je značajna na svim segmentima finansijskih tržišta, a naročito na segmentu novca, gdje određuje nivo novčane mase i visinu kratkoročnih kamatnih stopa. Značajna uloga centralne banke je u zaštiti ostalih učesnika na finansijskom tržištu. Emisijom kvalitrtnih hartija od vrijednosti i operacijama na otvorenom tržištu centralna banka doprinosi razvoju finansijskih tržišta.Ona je odgovorna za vođenje monetarne politike, a to podrazumjeva upravljanjem kamatnim stopama i količinom novca u opticaju.

Centralna banka je neprofitna institucija i kao takva ona ima i nezavisan položaj jer je nosilac monetarne vlasti. Ona sprovodi kontrolu nad ključnim aspektima finansijskog sistema i obavlja aktivnosti poput: emitovanja valute, upravljanja deviznim rezervama, obavljanja transakcija sa MMF-om i obezbjeđivanje kredita ostalim depozitnim korporacijama. Centralna banka se takođe može i nazvati emisiona banka ili banka banaka. Ona ima pravo da određuje ukupnost odnosa u kreditno-monetarnoj sferi jedne države.

Zemlje koje nemaju sopstvenu centralnu banku, a riječ je o nekoliko najmanjih zemalja u svijetu, nemaju ni sopstvenu valutu i u poslovanju koriste valutu neke druge zemlje. Centralne banke se razlikuju od zemlje do zemlje u zavisnosti od stepena razvijenosti finansijskog sistema, infrastructure, stanovišta I uticaja države na vođenje monetarne, kreditne, kamatne i devizne politike.

U zadatke centralne banke za koje ona odgovara soadaju:

  • Monetarna politika
  • Stabilnost valute
  • Finansijaska disciplina i
  • Ostali zadaci i poslovi određeni zaveznim zakonom

.
Osnovne karakteristike centralne banke su:

  • da je ona vrhovna monetarna institucija
  • da ima monopol nad izdavanjem novca
  • njen osnovni cilj je održavanje finansijske stabilnosti

Centralna banka preko svojih organa emituje gotov novac, ali i primarni novac, tako što odobrava kredite poslovnim bankama ili mogu od njih da kupuju nedospjela potraživanja i na taj način ona utiče na količinu novca u opticaju i na visinu kamatnih stopa na finansijskom tržištu. Centralna banka emituje novac preko tri osnovna kanala:

  • davanje kredita poslovnim bankama
  • davanje kredita državi i
  • preko devizne transakcije.

Aktivnosti koje sprovodi centralna banka su različita od zemlje od zemlje u zavisnosti kakav je politički sistem zemlje kao i od ekonomskog i bankarskog sektora. Njena uloga, funkcija i odgovornost u oblasti kreditno-monetarne, emisione i devizne politike i regulisanja novčane mase u opticaju, proizilaze iz prava i ovlašćenja koje država zakonom prenosi na nju kao monetarnu instituciju te države.

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese