studenti
Mesto za uspešne studente

Kontrolna funkcija narodne banke Srbije

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

 

Narodna banka Srbije jedna od najvažnijih finansijskih institucija i zovu još banka svih banaka. Nije običan učesnik, već ima važnu ulogu u kretanju novčane mase u državi i van nje. Naročito je važna njena uloga na tržištu novca (oredjuje nivo novcane mase, visinu kamatnih stopa). Emitovanjem kvalitetnih HoV i operacijama na otvorenom tržištu, ona doprinosi razvoji finansijskog tržišta.
Pojam – samostalna jedinstvena emisiona ustanova monetarnog sistema, odgovorna za monetarnu politiku, stabilnost valute i finansijsku disciplinu.
Instrumenti kojima raspolaže centralna banka:
Eskonta stopa
Obavezne rezerve
Utvrdjivanje minimalne rezerve likvidnosti
Kupoprodaja HoV
Učešće u deviznim transakcijama
Ograničavanje plasmana
Funkcije su:
1.Emisija novčanica, novca i kredita; (stancuje gotovinu, kreditira banke; reguliše novcanu masu i kamatne stope)
2. operacije na otvorenom trzistu, obavezne rezerve, aktiviranje/gašenje depozita)
3.Održavanje spoljne likvidnosti; (stabilnost deviznog kursa, ne smetano obavljanje platnog prometa, ravnoteža platnog bilansa, otplata dugova, kontrola poslova sa inostranstvom)
4.Poslovi za državu; (krediti, itd)
5.Ostalo; (kontrola banaka, pružanje pomo
i ostalim učesnicima, selektivno kreditiranje privrednih grana, rezerve plemenitih metala).

1. Narodna banka Srbije

Narodna banka Srbije položaj, organizacija, ovlašćenja i funkcije Narodne banke Srbije, kao i odnos Narodne banke Srbije prema organima Republike Srbije i međunarodnim organizacijama i institucijama, uređeni su Ustavom Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 98/2006) i Zakonom o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – dr.zakon, 44/2010, 76/2012, 106/2012 i 14/2015).
Narodna banka Srbije je samostalna i nezavisna u obavljanju funkcija utvrđenih Zakonom o Narodnoj banci Srbije i drugim zakonima, a za svoj rad je odgovorna Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Osnovni cilj Narodne banke Srbije je postizanje i očuvanje cenovne stabilnosti. Pored toga, ne dovodeći u pitanje ostvarivanje svog osnovnog cilja, Narodna banka Srbije doprinosi očuvanju i jačanju stabilnosti finansijskog sistema.

1.1 Funkcije Narodne banke Srbije

Narodna banka Srbije ima sledeće funkcije:
utvrđuje i sprovodi monetarnu i deviznu politiku;
upravlja deviznim rezervama;
utvrđuje i sprovodi, u okviru svoje nadležnosti, aktivnosti i mere radi očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema;
izdaje novčanice i kovani novac i upravlja tokovima gotovine;
uređuje, kontroliše i unapređuje nesmetano funkcionisanje platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom, u skladu sa zakonom;
izdaje i oduzima dozvole za rad i vrši kontrolu boniteta i zakonitosti poslovanja banaka i obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke;
izdaje i oduzima dozvole za obavljanje delatnosti osiguranja, odnosno ovlašćenja za obavljanje pojedinih poslova iz te delatnosti, vrši nadzor nad obavljanjem te delatnosti i obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje;
izdaje i oduzima dozvole za rad i dozvole za upravljanje društvima za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, vrši nadzor nad ovom delatnošću i obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuju dobrovoljni penzijski fondovi;
izdaje i oduzima dozvole za obavljanje poslova finansijskog lizinga, vrši nadzor nad obavljanjem ovih poslova i obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuje lizing;
izdaje i oduzima platnim institucijama dozvole za pružanje platnih usluga, a institucijama elektronskog novca dozvole za izdavanje elektronskog novca, vrši nadzor nad pružanjem platnih usluga i izdavanjem elektronskog novca, a obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuju platne usluge;
obavlja poslove zaštite prava i interesa korisnika usluga koje pružaju banke, davaoci finansijskog lizinga, društva za osiguranje, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, pružaoci platnih usluga i izdavaoci elektronskog novca, u skladu sa zakonom;
utvrđuje ispunjenost uslova za pokretanje postupaka restrukturiranja banaka, odnosno članova bankarske grupe i sprovodi ove postupke, odlučuje o instrumentima i merama koje će se preduzeti u restrukturiranju i obavlja druge poslove u vezi s restrukturiranjem banaka, u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke;
izdaje i oduzima operatorima platnog sistema dozvole za rad ovog sistema, vrši nadzor nad njihovim poslovanjem i obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuju platne usluge;
obavlja zakonom, odnosno ugovorom utvrđene poslove za Republiku Srbiju ne ugrožavajući pri tome svoju samostalnost i nezavisnost;
obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti, u skladu sa zakonom.

1.2 Organi Narodne banke Srbije

Organi Narodne banke Srbije su Izvršni odbor, guverner i Savet guvernera.
Izvršni odbor čine guverner, direktor Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama i viceguverneri Narodne banke Srbije.
Izvršni odbor, pored ostalog, utvrđuje monetarnu i deviznu politiku, kao i aktivnosti radi očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema, a posebno utvrđuje:
program monetarne politike Narodne banke Srbije;
način utvrđivanja kamatnih stopa Narodne banke Srbije i način obračuna, naplate i plaćanja kamate na plasmane i druga potraživanja Narodne banke Srbije, kao i na sredstva na koja Narodna banka Srbije plaća kamatu;
uslove i način izdavanja hartija od vrednosti Narodne banke Srbije;
uslove pod kojima i način na koji Narodna banka Srbije sprovodi operacije na otvorenom tržištu i obavlja diskontne poslove;
politiku odobravanja kratkoročnih kredita;
politiku kursa dinara;
osnovice za obračunavanje obavezne rezerve i stope obavezne rezerve, kao i način, uslove i rokove izdvajanja i korišćenja sredstava obavezne rezerve banaka;
politiku upravljanja deviznim rezervama, kao i smernice za upravljanje tim rezervama;
druge instrumente i mere monetarne i devizne politike;
mere za održavanje likvidnosti banaka;
mere i aktivnosti, u okviru nadležnosti Narodne banke Srbije, radi očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema.
Izvršni odbor utvrđuje referentnu kamatnu stopu i druge kamatne stope koje Narodna banka Srbije primenjuje u sprovođenju monetarne politike.
Pored navedenog, Izvršni odbor na predlog Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama (Uprava za nadzor) donosi propise Narodne banke Srbije u oblasti kontrolne i nadzorne funkcije, u skladu sa zakonima kojima se uređuje obavljanje tih funkcija.
Izvršni odbor na predlog Uprave za nadzor rešenjem odlučuje:
o davanju i oduzimanju dozvola za rad bankama;
o davanju i oduzimanju društvima za osiguranje dozvola za obavljanje delatnosti osiguranja;
o davanju i oduzimanju dozvola za obavljanje poslova finansijskog lizinga;
o davanju i oduzimanju društvima za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima dozvola za rad i dozvola za upravljanje tim fondovima;
o ispunjenosti uslova za pokretanje stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije nad gore navedenim finansijskim institucijama;
o davanju i oduzimanju platnim institucijama dozvola  za pružanje platnih usluga,
o davanju i oduzimanju institucijama elektronskog novca dozvola za izdavanje ovog novca.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.