studenti
Mesto za uspešne studente

Organizacija preduzeća

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Uvod

Preduzeće je privredni subjekt u okviru koga se, u robno – novčanoj privredi obavlja određena privredna djelatnost. To bi bilo po definiciji šta je preduzeće, Korsel Seneju definiše kao„svaku ljudsku aktivnost koja koristi razne sile da bi ostvarila određeni cilj“ Njegova definicija vezuje preduzeće za ljudsku aktivnost što je u potpunost i tako mada je i sam pojam preduzeća evoluirao kroz vrijeme tako da u savremenoj teoriji se preduzeće tretira kao racionalni, ekonomski sistem sa preduzetnikom na čelu.
Po tržišnom konceptu „svaki samostalni finansijski subjekt koji proizvodi za tržište robu ili usluge“ predstavlja preduzeće. Preduzeće kao cjelinu možemo posmatrati sa više strana. Tako da ćemo u ovom radu u kratkim crtama obraditi neke od osnovnih . Sam razvoj ekonomije i preduzeća u širem smislu posmatrano je taj da su preduzeća prestavljala nosioce i generatore ne samo razvoja ekonomije, već i društva, odnosno civilizacije. Od njihovog poslovanja, rasta i razvoja – umnogome zavisi tempo privrednog i društvenog razvoja svake zemlje, širih i užih regiona.

 

 

 

 

Obilježja preduzeća
Preduzeće je oblik organizovanja privrednih aktivnosti i djelatnosti čiji je zadatak da obavlja određene funkcije u procesu društvene reprodukcije.
Osnovne karakteristike preduzeća su :

1. predstavlja posebnu organizacionu cjelinu,
2. obavlja određenu funkciju, djelatnost u privredi,
3. ima ekonomsku i pravnu samostalnost i subjektivitet.

U svom poslovanju preduzeće se mora pridržavati zakonskih propisa
i drugih pravnih normi koje propisuje država.Preduzeće egzistira u određenom organizcionom obliku i unutrašnje odnose dijelova uređuje na načelima organizacije rada. Upravljanje i rukovodjenje procesom rada, takode, se zasniva na usvojenim načelima organizacije rada.

Ekonomska i pravna samostalnost su značajne odrednice preduzeća u tržišnoj privredi. Bitna obelježja te samostalnosti ogledaju se u :

a) donošenju planova i programa,
b) samostalnom donošenju i vođenju poslovne politike,
c) slobodnom ugovaranju poslova,
d) slobodnom utvrđivanju cijena svojih proizvoda ili usluga,
e) raspodjeli ostvarenih rezultata poslovanja,
f) imovinskoj samostalnosti,
g) slobodnom udruživanju i povezivanju sa drugim ekonomskim i neekonomskim subjektima.

Da bi moglo obavljati svoje poslovne funkcije, preduzeće mora raspolagati određenim sredstvima i zaposlenima. Materijalnim komponentama preduzeće raspolaže po svom nahođenju i u skladu sa svojim ekonomskim interesima. U procesu donošenja upravljačkih i drugih odluka, preduzeće mora poštovati zakonske propise koji regulišu privrednu aktivnost. Ono posluje po pravilima i načelima poslovnog morala, i zavisi od okruženja u kome radi.
Ekonomski i pravni subjektivitet preduzeća realizuje se preko:

a) žiro-računa preduzeća, preko koga se obavljaju sve finansisko-imovinske transakcije,
b) poslovne knjige koje je svako preduzeće dužno da vodi i koje su svojevrsni oblik kontrole poslovanja i ekonomske autonomije preduzeća,
c) opštih akata preduzeća: ugovor o osnivanju, statut i pravilnici, koje preduzeće samoatalno donosi i u okviru kojih reguliše svoj unutrašnji poslovni i pravni život.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.