Odlomak

1. UVOD

Finansijska analiza je važan alat koji finansijski menadžer koristi pri donošenju odluka vezanih za poslovanje poduzeća. Finansijska analiza je vrlo važna za poslovanje preduzeća. Ona je ključ uspjeha i bez nje se preduzeće nikada ne bi moglo ponašati i razvijat na način na koji bi trebalo.
Pojasnit ću šta je finansijska analiza, zašto se koristi, koji su ciljevi i zadaci finansijske analize i koje su etape finansijske analize.
Objasnit ću koje su vrste finansijske analize, kako i metode finansijske analize. Govorit ćemo o analizi finansijskih izvještaja, odnosno analiza finansijskih izvještaja je usmjerena na vrijednosti, a fokusira se na kvantitativne finansijske informacije. Samim tim govorit ću o bilansu stanja, bilansu uspjeha, izvještaju o gotovinskim tokovima.
U ovom seminarskom radu ću pokušati da pokažem koliko finansijska analiza poslovanja je važna za poslovanje. Pokazaću da sve odluke uveliko zavise od nje, i da preduzeće ne bi moglo da donese odluke koje su vrlo važne u poslovanju, bez finansijske analize.

2. POJAM FINANSIJSKE ANALIZE

Analiza podrazumjeva postupak naučnog istraživanja i objašnjavanja stvarnosti putem rasčlanjivanja neke cjeline na sastavne dijelove i razmatranje svakog dijela za sebe i u odnosu na druge dijelove date cjeline.
Analiza ima deskriptivan i istraživački karakter. Deskriptivan podrazumjeva prikaz kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika predmeta analize, dok istraživački podrazumjeva istraživanje odnosa, korelacionih i uzročnih veza, zakonitosti i tendencija pojedinih predmeta istraživanja. Odnosi mogu biti pravilni ili nepravilni, normalni ili nenormalni. Informacije do kojih se dolazi na osnovu analize predstavljaju osnovu za donošenje racionalnih odluka.
Analiza poslovanja preduzeća posmatra: angažovana sredstva, poslovni rezultat i osnovne funkcije procesa reprodukcije.
Finansijska analiza se bavi analizom finansijskog stanja preduzeća i mogućnostima promjena u željenom pravcu. Znatan dio analize vrši se stavljanjem u odnos vrijednosti bilansa stanja I bilansa uspjeha. Za obavljanje složenijih funkcija koriste se složenije matematičke metode. Finansijska analiza predstavlja način sakupljanja i korišćenja informacija finansijskog karaktera s ciljem da se ocjeni tekuće finansijsko stanje, mogući tempo razvoja, prognozira perspektivno finansijsko stanje, otkriju dostupni izvori sredstava i mogućnost njihove mobilizacije, prognozira položaj preduzeća na tržištu kapitala i dr.Finansijska analiza je važan alat koji se koristi pri donošenju odluka vezanih za poslovanje poduzeća. Ona prethodi procesu upravljanja ili, preciznije, prethodi procesu planiranja koji čini sastavni dio upravljanja. Postoje različite vrste analize. Zajednička im je primjena različitih analitičkih sredstava i tehnika pomoću kojih se podaci iz finansijskih izvještaja pretvaraju u upotrebljive informacije relevantne za upravljanje. Informacije koje proizlaze iz te analize nisu sveobuhvatne i ne osiguravaju razmatranje cjeline poslovanja poduzeća. Analiza pruža samo finansijske informacije.
Počeci korištenja nekih tehnika finansijske analize vezuju se za 30-te godine, a koincidiraju sa Velikom ekonomskom krizom (1929.-1933.). Problemi održanja likvidnosti i kapitala, koji su se manifestovali kroz masovna bankrotstva (propadanja) preduzeća, bili su neposredan povod za pokušaje dubljeg analitičkog sagledavanja aktivnosti preduzeća. Ideja je bila da se kroz sagledavanje i analitičku interpretaciju informacija o ostvarenim aktivnostima i rezultatima preduzeća blagovremeno uoče i koriguju eventualne slabosti i neusklađenosti u tekućem poslovanju i tako izbegnu eventualni budući finansijski problemi. Od tog vremena, tehnike finansijske analize su veoma usavršene i danas su nezaobilazan instrument finansijskog upravljanja. U suštini, analiza prošlih poslovnih događaja je “sračunata na ocjenu ranijih odluka u vezi sa upravljanjem poslovnim životom preduzeća i na pribavljanje svih obaveštenja relevantnih za koncipiranje poslovnih odluka usmjerenih na održavanje i razvoj preduzeća u budućnosti.” Finansijska analiza, u današnjem smislu riječi, kroz evaluaciju finansijskih performansi u prošlosti i/ili sadašnjosti, kao osnove za procjenu budućih perspektiva preduzeća, predstavlja spoj prošlosti i sadašnjosti. U suštini, finansijska analiza nema autonomnih ciljeva već su oni opredjeljeni interesima analitičara i korisnika njenih rezultata. U skladu sa tim finansijska analiza se može klasifikovati prema različitimkriterijumima: korisnicima, predmetu analize, vremenu posmatranja, načinu pripreme podataka, instrumentima analize…
Ciljevi analize se razlikuju zavisno od toga da li je korisnik analize samo preduzeće- interni ciljevi, ili su interesanti treća lica koja se nalaze van preduzeća-eksterni ciljevi.
2.1. Etape finansijske analize

Postoje 2 etape finansijske analize:
Pripremna etapa – počinje upoznavanjem sa revizorskim zaključkom i cilj je da se donese odluka o svrsihodnosti analize. Standardni revizorski zaključak je kratak dokument koji sadrži pozitivnu ocjenu revizora ili revizorske firme o vjerodostojnosti pojedinih informacija u izveštaju i njihove podudarnosti sa važećim normativnim dokumentima. Nestandardni je obimniji i sadrži dopunske informacije. Predhodni pregled knjigovodstvenih računa – ima za cilj da se ocjene uslovi rada u obračunskom periodu, da se odrede tendencije osnovnih pokazatelja kao i kvalitativne promjene u imovinskom i finansijskom položaju preduzeća.
Detaljna analiza finansijskog stanja u odnosu na ekspres analizu vrši se detaljnije i u interesu različitih korisnika.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari