Odlomak

Jedan od vaznijih pravaca istraiivanj a u savremenoj fizici kondenzovane materije predstavIjaj u teorijska i eksperimentalna istrazivanja osobina niskodimenzionih sistema – makroskopskih
kvantni h struktur a (superresetke, ultratank i filmovi, kvantne zice i kvantne tacke)[l]. Ko d
ovih struktura , najvaznije je precizno strukturiranje materijala do dimenzija reda velicine nanometara, u polju elektronike, optoelektronike i visokotemperaturske superprovodnosti. Fenomeni povezani sa tako mali m dimenzijama dovode do specificnih pojava i izmenjenih osobina
materijala

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Fizika

Komentari