Odlomak

U teoriji kondenzovane materije se najce§ce analiziraju strukture koje su prostorno homoi poseduju osobinu translacione invarijantnosti [1]. Medjutim, u praksi idealno ciste struktupostoje. Pored toga, kristali poseduju granicne povrsine na kojima dolazi do specificnih efi fizickih fenomena, a oni se ne mogu direktno objasniti metodama teorije idealnih struktPostojajije granicnih povrSina, pored uticaja necistoca (primesa, defekata, vaJcancija i si.)ovih struktura dovodi do narusenja translacione s

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Fizika

Komentari