studenti
Mesto za uspešne studente

Geodetsko katastarski podaci pri rekonstrukciji ulice Vojvode Stepe

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (3 votes cast)

 

1. UVOD

Realizaciji svakog građeviskog projekta na terenu, bez obzira na njegovu veličinu i složenost, prethode radovi na projektovanjima od „zemljišta“ pa do samog objekta.

Građevinsko zemljište jeste zemljište određeno zakonom ili drugim planskim dokumentom kao građevinsko, koje je predviđeno za izgradnju i redovno korišćenje objekata, kao i zemljište na kojem su izgrađeni objekti u skladu sa zakonom ( lit 1) i zemljište koje služi za redovnu upotrebu tih objekata. Namena građevinskog zemljišta je određena planskim dokumentom.

U prethodnom periodu došlo je do spontane urbanizacije ilegalnom gradnjom jednog dela poljoprivrednog zemljišta, dok je ostali deo poljoprivrednog zemljišta pretvoren u građevinsko kako bi se omogućilo nesmetano širenje gradova. Spontana urbanizacija imala je za posledicu da su se planska dokumenta morala prilagođavati faktičkom stanju. Građevinsko zemljište za infrastrukturne koridore nastaje tako što Republika Srbija opredeli zemljište, a onda isto otkupi od vlasnika. Kreiranje infrastrukture je rešeno na racionalan način, pa kao posledicu toga imamo da infrastruktura preseca postojeće parcele. Od delova parcela koji ostaju između infrastrukturnih koridora u skladu sa planskom dokumentacijom može se postupcima parcelacije i preparcelacije formirati građevinska parcela.

Uloga geodetskog stručnjaka pri rešavanju zadataka vezanih za građevinsko zemljište je neophodna. Geodetski stručnjak učestvuje u poslovima od pripreme za izradu urbanističkih planova i drugih planskih dokumenata, preko obeležavanja i formiranja konkretnih građevinskih parcela, obeležavanja i kontrole objekata pri izgradnji, pa sve do geodetskog snimanja izvedenog stanja i ucrtavanja na katastarski plan.

Cilj ovog rada je da prikaže geodetske radove pri izradi projekta rekonstrukcije ulice, od izrade katastarsko- topografskog plana, preko izrade i realizacije projekta obeležavanja, sa osvrtom na geodetske mreže, metode obeležavanja i kontrolu tačnosti obeležavanja.

2. PRAVNA REGULATIVA

Pravni akti koji uređuju predmetnu oblast su Zakon o planiranju i izgradnji, „Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014 i Zakon o Državnom premeru i katastru, Sl. glasnik Republike Srbije br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 kao i razni pravilnici koji detaljnije uređuju ovu oblast.

Osnovni pojmovi koji su ključni u oba Zakona, kao i u pod zakonskim aktima pravilnicima i uputstvima su:
• katastarska parcela je osnovna katastarska teritorijalna jedinica i predstavlja deo zemljišta u katastarskoj opštini određen granicom i označen jedinstvenim brojem, na kome postoji pravo svojine. Granica parcele se definiše graničnim tačkama koje su određene koordinatama propisane klase tačnosti i označene međnim belegama na terenu.
• građevinska parcela jeste deo građevinskog zemljišta, sa pristupom javnoj saobraćajnoj površini, koja je izgrađena ili planom predviđena za izgradnju
• regulaciona linija je linija koja razdvaja površinu određene javne namene od površina predviđenih za druge javne i ostale namene
• građevinska linija je linija na, ispod i iznad površine zemlje i vode do koje je dozvoljeno građenje osnovnog gabarita objekta
• Prostorni plan Republike Srbije se donosi za teritoriju Republike Srbije i osnovni je planski dokument prostornog planiranja i razvoja u Republici
• Generalni urbanistički plan kao strateški razvojni plan, sa opštim elementima prostornog razvoja. Donosi se za naseljeno mesto koje je sedište jedinice lokalne samouprave, koje ima preko 30 000 stanovnika.
• Plan generalne regulacije se obavezno donosi za naseljeno mesto koje je sedište jedinica lokalne samouprave.
• Plan detaljne regulacije se donosi za delove naseljenog mesta uređenje neformalnih naselja, zone urbane obnove, infrastrukturne koridore i objekte i područja za koja je obaveza njegove izrade odviđena prethodno donetim planskim dokumentom.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: , ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.