Odlomak

Predmet i metod Građanskog prava

Jedna od definicija Građanskog prava – skup normi koje regulišu robnonovčane odnose i u dinamici i u statici. Dinamika – promet; statika – prisvajanje imovine, volja.

  • Predmet građanskog prava

Predmetom građanskog prava naziva se materija koju ono reguliše. Građansko pravo je naučna disciplina koja se bavi proučavanjem društvenih odnosa – građansko pravnih i privatnopravnih. Građansko pravo obuhvata – stvarno pravo, nasledno pravo, obligaciono pravo, porodično pravo, lična prava, statusna prava itd.

  • Metod građanskog prava

Metod građanskog prava predstavlja način na koji su regulisani društveni odnosi.
Načela regulisanja – načini kojima se služi većina normi građanskog prava. Ali postoje i odstupanja od svakog načela regulisanja. Metod regulisanja, tj. Načela regulisanja i odstupanja od načela, ispoljavaju se time kako su uređeni:

1) nastanak pravnog odnosa, sadržina odnosa, promena i prestanak;

2) međusobni položaj stranaka u odnosu;

3) mogućnost promene stranaka i istupanje iz odnosa;

4) sankcije zbog povrede prava;

5) ostvarivanje povređenog i spornog prava.

Građanskopravni metod regulisanja zasniva se na načelima autonomske volje, pravne jednakosti, prenosivosti prava i obaveza, imovinske sankcije i zaštite na privatni zahtev.

Načelo autonomije volje (slobodne inicijative, dispozicije) – Građansko pravo u većini slučajeva prepušta subjektu na volju da li će stupiti u građanskopravni odnos, steći pravo ili obavezu, kakve će sadržine biti prava i obaveze, da li će se izmeniti kasnije, hoće li ih vršiti, kako će prestati. Odnos je u celosti prepušten volji subjekata. Građanskopravna norma koja ga uređuje primeniće se samo ako to subjekt hoće ili ako nešto sam nije uredio, ili ako o nečemu nastane spor. Norme su takve da njihova primena zavisi od volje adresata – dispozitivne (npr. Subjekt je slobodan da zaključi ili ne zaključi ugovor).
Postoje brojne kogentne norme građanskog prava – njihova primena ne zavisi od volje adresata, on primenu ne može isljučiti. Tada se odnos zasniva bez obzira na volju. Prava, obaveze i njihovu sadržinu odredila je već sama norma, izmena nije dopuštena, vršenje prava je obavezno, način vršenja je pravom ograničen, a odnos može prestati samo na način koji norma predvidi (npr. Sticanje i gubitak poslovne i deliktne sposobnosti, nasleđivanje, nastanak obaveze i prava na naknadu štete, diktirani ugovori i ugovori po pristupu, zabrana zloupotrebe subjektivnog prava, obaveza vršenja prava svojine na poljoprivrednom zemljištu, prestanak prava na izdržavanje, zastarelost i prekluzija).

Načelo pravne jednakosti (ravnopravnosti, koordinacije) – Građanskopravne norme, dovode stranke u pravnom odnsou u pravno jednake položaje. Među strankama ne postoji subordinacija (podređivanje) , ni subjekcija (potčinjavanje).
Ima izuzetaka od ovog načela – ima građanskopravnih odnosa u kojima postoji subordinacija i subjekcija. Jedna strana u odnosu nadmoćna je, dobija vlast nad drugom norma je ovlašćuje na naređuje drugoj (npr. Poslodavac uposleniku, opozivač poklona poklonoprimcu, tužilac poništenja drugom ugovorniku).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 49 stranica
  • Školska godina:
  • Skripte, Pravo
  • ,  Beograd,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za državnu upravu i administraciju  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari