studenti
Mesto za uspešne studente

Optimizacija proizvodnog procesa

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

1. UVOD

Ne planirati znači planirati neuspjeh. B. Franklin [1] Realizacija grafičkog proizvoda od ideje rezultat je timskog rada i potrebne tehnologije. Zato je uspješno poslovanje grafičke tvrtke moguće ostvariti samo kroz vrlo promišljeno i smisleno planiranje trenutnog poslovanja s usmjerenom pozornošću na buduće. Teoretskim dijelom priloţenog diplomskog rada ukazuje se na opseţnost grafičke proizvodnje u kojoj organizacija rada i tehnologija trebaju biti u simbiozi. Odgovarajuća organizacija, marketing, financije i tehnologija neophodne su svakoj tiskari neovisno o grupaciji kojoj pripadaju sa svrhom što boljeg tehničkog ureĎivanja proizvoda i postizanja konkurentnosti na trţištu. Cilj rada je analizirati proizvodni proces u modernoj grafičkoj proizvodnji sa svrhom definiranja kvalitativnih i kvantitativnih parametara koji uvjetuju nesmetan tijek proizvodnje. U eksperimentalnom dijelu rada teţi se utvrĎivanju grešaka u proizvodnji jer je jedino na taj način moguće standardizirati proizvodni proces kako bi se postigli optimalni odnosi izmeĎu proizvodnih faza i dodatno unaprijedila proizvodnja.

2 2. TEORIJSKI DIO

Čovijek je tokom cijelog svog ţivotnog vijeka okruţen raznim predmetima i proizvodima koji su oblikovani na adekvatan način kako bi ispunili svoju funkciju. Danas je trţište prepuno raznih proizvoda radi čega je konkurencija vrlo velika te se poseţe za raznim alatima kako bi se osigurala uspješnost poslovanja. Jedan od glavnih alata je grafički dizajn kojim se pokušava istaknuti i prodati proizvod ili educirati ciljano trţište. MeĎutim, kako bi navedeno bilo moguće nophodna je poslovna suradnja grafičkih dizajnera i tiskara zahvaljujući kojim mašta postaje stvarnost. Budući da svaka tehnologija ima tehničkih ograničenja vrlo je vaţno da se njima prilagodi dizajn proizvoda jer u suprotnom nije moguće ideju realiziratu u dijelo. Prilikom izrade i oblikovanja grafičkog dizajna treba voditi računa o:  tehničkom ureĎivanju  osnovanim načelima ureĎivanja teksta  osnovanim načelima ureĎivanja slika Nakon što su grafičkim dizajnom definirani svi parametri potrebno je digitalni zapis pohraniti u zatvoreni dokument. Trenutno na trţištu najpoznatiji zatvoreni dokument je PDF, skraćenica „Portable Document Format.“ Zatim se kreće u odabir tehničkih i tehnoloških parametara proizvodnje kako bi se proizvod realizirao, a to su:  definiranje elemenata proizvoda (snimak)  utvrĎivanje minimalne neobrezane veličine (MNV)  izračun broja listova iz reda papira  utvrĎivanje osnovne uvezne jedinice – knjiţni arak  utvrĎivanje broja knjiţnih araka (KA) u knjiţnom bloku (KB)  tok papira u knjizi i tisku  izrada i označavanje makete  crtanje tiskovnog arka i montaţnog arka  odreĎivanje količine papira i tiskarske boje  odreĎivanje vremena rada stroja za tisak  odreĎivanje količine tiskovnih formi  prvo obrezivanje i razrezivanje prije savijanja  savijanje  sabiranje 3  uvezivanje knjiţnog bloka  ljepljenje knjiţnog bloka i omota kod mekog uveza  obrezivanje kod mekog uveza  ljepljenje gaze i krep-papira  ljepljenje predlista i zalista te obrezivanje  uljepljivanje knjiţnog bloka u tvrde korice  izrada omota kod mekog uveza  izrada korica kod tvrdog uveza Tehnički i tehnološki parametri za grafičke proizvode kao što su letci, plakati, bošure, prospekti, rokovnici, kalendari, časopisi ili knjige nisu isti. Zbog toga je potrebno odrediti sve parametre i organizirati cjelokupnu proizvodnju u skladu s proizvodom koji se ţeli realizirati. [2]

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.