Odlomak

Uvod

Potreba za radom iz ove oblasti i razlog odabira teme „Hipoteka“ za seminarski rad ogleda se u tome da postoji potreba za bolje upoznavanje sa pojmom hipoteke kao i njenom mestu u našem pravnom sistemu. Rad ima za cilj da predstavi pojam, predmet hipoteke kao i načine sticanja hipoteke itd. Pored gore navedenog mora se istaći možda i najvažnija potreba za ovim radom koja se odnosi na postojanje brojnih problema u svakodnevnoj praksi čijem rešavanju i prevazilaženju ovaj rad treba da posluži.

Hipoteka je založno pravo na nepokretnim stvarima koje se stiče upisom poveriočevog prava u javne knjige, a opterećena nepokretnost ostaje i dalje u državini dužnika.

Postoje razlika u odnosu na ručne zaloge pre svega po tome što dužnik ne predaje stvar u državi poveriocu. Hipotekovana nepokretnost ostaje i dalje u državini dužnika, te on može stvar upotrebljavati i koristiti, za vreme dok postoji založno pravo. Reč je o dragocenoj pogodnosti za dužnika kome je založena nepokretnost važna, a često i jedini izvor prihoda iz koga on crpi sredstva za isplatu duga. Publicitet založnog prava koji se kod ručne zaloge postiže posredstvom državine stvari, kod zalaganja nepokretnosti obezbeđuje se upisom u javne knjige.Treća lica koja žele da saznaju da li je nepokretnost opterećena hipotekom, mogu se o tome obavestiti uvidom u sadržinu javnih knjiga. Stoga je njihovo uredno vođenje od presudnog značaja za normalno funkcionisanje založnog prava na nepokretnim stvarima.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Građanski i stvarno pravo prof. Dragoljub Lazarević
  • Školska godina: prof. Dragoljub Lazarević
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  Fakultet za pravne i poslovne studije, Beograd  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari