Odlomak

UVOD

Organizaciona strategija proističe iz analize šansi i pretnji, težnji kadrova, i potreba stejkholdera. Razvoj strategije uključuje kreiranje vizije, izbor misije, postavljanje ciljeva, i razvoj strateškog plana. Strateški plan je organizaciono zavisan, jer ne mogu dve organizacije imati istu viziju, misiju, ciljeve i sposobnosti. Tako, iako dve organizacije uoče istu šansu, one je mogu videti na drugačiji način.
Strateški plan je način minimiziranja ili izbegavanja pretnji. To je metod efektivnog rada organizacije, kako bi se zadovoljile zainteresovane strane, kao i način obezbeđenja kompetitivne prednosti. Strategija mora pokazati organizaciji kako da ispuni ciljeve, u okvirima misije, a u pravcu dostizanja vizije. Ovo se najbolje može postići ukoliko strateški plan dozvoljava organizaciji da inovira proizvode, procese i procedure, čime će koristiti šanse, aktualizovati viziju, biti konkurentna, i u mogućnosti da dostigne željeneciljeve.

 

 

 

OSNOVNE INOVATIVNE STRATEGIJE

Strategija je opis ponašanja kojim kompanija ili preduzeće namerava da postigne kompetitivnu prednost.Strategija treba da omogući preduzeću relativnu prednost kroz atribute koje će konkurenti teško ispratiti itime će se prednost preduzeća povećati. Razvoj strategije je rezultat kontinuelnog korišćenja i interakcije triosnovne veštine – identifikacije elemenata i područja delovanja, analize i sinteze. Osnovni elementi strategijepreduzeća su: tržište (sastoji se od kupaca, konkurencije i tehnologije, ugrađenih u socijalno, političko,ekonomsko, demografsko i naučno okruženje, čije sile su pokretači promena), stejkholderi, sposobnostpreduzeća, kapaciteti preduzeća. Sposobnosti i kapaciteti preduzeća su definisani projektima, resursima ikulturom preduzeća.
Postoji sedam osnovnih inovativnih strategija, koje se razlikuju prema pravcu i načinu delovanja preduzeća.

Mogu biti usmerene ka:

• Kupcu,
• Konkurenciji,
• Tehnologiji,
• Stejkholderima,
• Projektu,
• Resursima, i
• Kulturi.

U današnjem okruženju je mala verovatnoća da će uz primenu bilo koje od ovih strategija, primenjene usvom čistom obliku, preduzeće uspeti da zadrži kompetitivnu prednost. Šanse i pretnje se na tržištu menjajujako brzo, kao i želje stejkholdera. Ono što će okupirati resurse preduzeća danas, neće biti isto narednegodine. Ono što je potrebno, nije selekcija i adopcija jedne strategije, već miks strategija koje će moći da se
menajaju u relativno kratkom periodu vremena. Inovativna strategija u preduzeću mora biti balansirana idinamična.

 

 

HITNA ILI PLANIRANA STRATEGIJA I PRATEĆE POSLEDICE

Veoma je važno da organizacija poseduje sposobnost da prepozna šansu koja joj se pruža i da stvori pravac kretanja i fleksibilnost neophodne za iskorišćenje te šanse. Otvorenost prema šansama, kao i mentalna i organizaciona fleksibilnost koje dopuštaju preuzimanje rizika su deo onoga po čemu se inovativne organizacije razlikuju od onih manje inovativnih.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Ostalo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari