Odlomak

Šta je seminarski rad?
Seminarski rad je samostalno djelo studenta, u kojem se pod vodstvom mentora obrađuje zadana ili samostalna tema. Tema rada može biti praktična ili teorijska. Cilj rada jeste dokazati sposobnost studenta u samostalnom rješavanju praktičnih i teorijskih problema koji ne moraju imati karakter orginalnosti. Seminarski rad se radi u program Microsoft Word. Cesto ste trosili puno vremena na pisanje seminraski, diplomski ili neki drugi istrazivacki radova, a da niste znali kako brze i kvalitetnije uraditi svoj rad. U ovom broju casopisa donosimo vam osnovne upute koje sve opcije/operacije treba sadrzavati jedan seminarski rad.

 • Margine
 • Paragraf
 • Font i oblik slova
 • Fusnote
 • Pravljenje sadržaja

 

 

 

Margine
Pri radu sa dokumentom prva stvar na koju trebamo obratiti pažnju jesu ova podešavanja. Prije svega veličina papira i margina. Najbolje da prvo to podesite, jer kasnije mjenjanje tih podešavnja može poremetiti izgled teksta. Pošto se ta podešavnja odonose na cijeli fajl, tj. dokument, ona se nalaze u File meniju. (vidjeti sliku br. 1.)

Prva kartica u prozoru page setup ( vidjeti sliku br. 2) je Margins. Tu se namještaju sve četiri margine:

 • Top: udaljenost teksta od gornje ivice papira,
 • Bootom: udaljenost teksta od donje ivice,
 • Left: udaljenost od lijeve i
 • Right : udaljenost od desne ivice papira.

Ispod margine je podešavanje orijentacije papira:

 • Portrait: uspravan papir i
 • Landscape: položen papir

 

 

 

Paragraf
Sva podešavanja koja možete primjeniti na nivou pasosa nalaze se u Format meniju i opciji Paragraph (vidjeti sliku br. 3). Prva je padajuća lista Alignment mijenja poravnanje teksta (Left, Center, Right i Justified). Left i Right su standardna uvlačenja koja cjeli pasos uvlače sa lijeve odnosno desne strane. Padajuća lista Special sadrži specijalna uvlačenja koja utječu na samo određeni dio pasosa. Pa tako First line uvlači samo prvu liniju pasosa u odnosu na ostale linije. Za razmak izmedu pasosa se koriste dva podešavanja iz ovog djela, a to su Before i After. Before treba biti 12 pt, After treba biti 6 pt, a Line spacin 1,5 lines

 

 

 

Font i oblik slova
Sva podešavanja koja možete primjeniti na nivou slova nalaze se u Format meniju opcija Font (vidjeti sliku br. 4). Najčešći font jeste Times New Roman, font style: regular i veličina fonta 12. Druga kartica Character Spacing ima nekoliko podešavanja:

 • Scale ravnomjerno povećava ili smanjuje selektovan tekst npr. : 150% ili 200%. Ali pošto umnogome utjecče na kvalitet slova rijetko se koristi.

Posljednja kartica u prozoru Font je Text Effects gdje imate izbor različitih animiranih efekata.

 

 

 

Fusnote
Da biste ubacili fusnotu pored neke riječi u tekst prvo postavljate tekstualni kursor na mjesto gdje želite da stoji oznaka fusnote (najčešće na kraj te riječi). Zatim pozivate komandu: Insert/ Reference/ Footnote, koja će vam otvoriti prozor Footnote and Endnote.
Prvo što određujete je da li pravite Footnote ili Endnote. Razlika je što se Footnote nalazi na dnu strane a Endnote na kraju dokumenta. Zatim birate Number Format odnosno koju ćete oznaku koristiti za fusnote (arapski brojevi, rimski brojevi, slova..) ispod je i Custom mark gdje možete da upišete bilo koji znak koji će se koristiti kao oznaka fusnote (najčešće je to * – pri tom se za svaku narednu funsotu jednostavno povećava broj tih simbola: *, **, *** …). Sljedeće birate od kog broja će početi brojanje oznaka za fusnotu– Start at. Sljedeća opcija je Numbering, kojom birate način nabrajanja – da li će ići Contiuous (kad se oznake redom povećavaju: 1, 2, 3… od početka do kraja dokumenta), Restart each section (na početku svake sekcije tj. poglavlja počinje ponovno brojanje) i Restart each page (na svakom listu počinje brojanje iz početka npr. kada koristite custom mark kao oznake). Na kraju birate na koji dio dokumenta će se to odnositi – na cio dokument ili određenu sekciju.

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari