Odlomak

Primena normi međunarodnog privatno prava znatno je složenija u odnosu na primenu normi onih grana prava koje ulaze u oblast unutrašnjeg prava. U vezi sa primenom, postavlja se niz specifičnih problema koje svoj pravno-teoretski ishod nalaze u činjenicama da međunarodno privatno pravo svojim normama reguliše posebnu vrstu društvenih odnosa – građanskopravne odnose sa stranim elementom. Ova okolnost manifestuje svoje praktične implikacije u ovom domenu na taj način što usled pravne vezanosti građanskopravnog odnosa i za domaći i za strani suverenitet, ostaje otvoreno pitanje da li će biti nadležan sud domaće ili strane države, da li će strancu biti priznato uživanje određenog građanskog prava, odnosno da li će takav odnos biti regulisan prema pravu domaće ili strane države. Na ove osnovne probleme nadovezuje se izvestan broj instituta koji neposredno utiču na primenu normi međunarodnog privatnog prava i to prihvaćeni sistem saznanja i dokazivanja stranog prava, problem kvalifikacije i mogućnost odstupanja od primene redovno nadležnih normi. Sve to jasno pokazuje da je primena normi međunarodnog privatnog prava, specifična u velikoj meri i da je vezana za rešavanje problema karakterističnih za ovu granu prava .

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari