Odlomak

UVOD

Tehničko – tehnološki razvoj civilizacije i neprestan rast broja ljudi na Zemlji kao logičnu posledicu ima porast proizvodnje materijalnih dobara, koja su neophodna za zadovoljenje čovekovih potreba. Pored korisnih delova, svi proizvodi, uglavnom, sadrže i one nekorisne, koji se nakon upotrebe odlažu, bacaju i postaju tuđa briga, a nekad čak i korisni delovi proizvoda završavaju upravo u otpadu. Tako nastaje otpad, jedan od najvećih globalnih problema u oblasti zaštite životne sredine. Otpad je izvor zagađenja, on je nekoristan, zauzima mnogo prostora i stoga zahteva angažovanje ljudi na rešavanju tog problema, odnosno zahteva da se njime upravlja.
Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom podrazumeva postizanje pune kontrole nad svim tokovima otpada: od nastajanja, rastvrstavanja, sakupljanja, odvoza, pa do konačnog deponovanja. Nastajanje otpada zavisi od stepena industrijskog razvoja, životnog standarda, načina života, socijalnog okruženja, potrošnje i dr. Upravljanje komunalnim otpadom predstavlja skup aktivnosti koje se preduzimaju radi uklanjanja otpada iz čovekovog životnog prostora i sprečavanja njegovog negativnog uticaja na životnu sredinu.
U ovom radu će biti prikazana i objašnjena tematika upravljanja komunalnim otpadom.Takođe će biti ukazano da je optimizacija procesa postupanja sa komunalnim otpadom jako bitna sa stanovišta zaštite radne i životne sredine, kao i za materijalne troškove na nivou opštine.
Upravljanje komunalnim otpadom u opštini Kikinda je regulisano Planom upravljanja otpadom opštine Kikinda, i to odlaganjem na uređenu sanitarnu deponiju, a prikupljanje otpada povereno je preduzeću „ASA“ Kikinda DOO. Jedinica lokalne samouprave je zakonski subjekt upravljanja otpadom. Lokalni plan upravljanja otpadom predstavlja bazni dokument koji obezbeđuje uslove za racionalno i održivo upravljanje otpadom na nivou opštine.
Cilj ovog rada je da prikaže postupak nastanka, prikupljanja, skladištenja, transporta, tretmana, korišćenja i odlaganja otpada u jednoj urbanoj sredini, uz procenu i kvantifikaciju uticaja na radnu i životnu sredinu.

2. POJAM, VRSTE I KLASIFIKACIJA OTPADA

Otpad može biti u različitim agregatnim stanjima, različitog porekla i sastava. Postoji niz definicija i klasifikacija otpada. Prema Zakonu o upravljanju otpadom, Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu i važećim zakonskim aktima „otpad jeste svaka materija ili predmet sadržan u listi kategorija otpada (Q lista) koji vlasnik odbacuje, namerava ili mora da odbaci, u skladu sa zakonom“¹ Otpad bi mogao da se definiše kao neželjeni materijal koji nastaje kao rezultat određene industrijske operacije,ili kao autput procesa potrošnje energije i dobara u domaćinstvima i drugim društvenim institucijama za kojim ne postoji ekonomska potražnja i koji mora biti odbačen.2

Prema članu 7. Zakona o upravljanju otpadom, vrste otpada su:
– Komunalni otpad (otpad iz domaćinstva)
– Komercijalni otpad
– Industrijski otpad3

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari

Click to access the login or register cheese