Odlomak

1. Uvod
Revizija je u ekonomskom smislu sistematizovan proces objektivnog, nezavisnog, profesionalnog prikupljanja dokaza o efektima poslovanja i drugih odluka u njihovom finansijkom iskazu na osnovu kojih se izračunava nezavisno i stručno uverenje o istinitosti, objektivnosti i skladnosti sa normama istih.
Značaj državne revizije je višestruk, a najbolje se može sagledati ako se u obzir uzmu visina sredstava koja se prikupljaju u državni budžet, delatnosti koje se finansiraju iz budžeta. Proces planiranja budžeta mogućnost nenamenskog, neracionalnog i protivzakonitog rešenja finansijskih sredstava iz budžeta.
Reviziju i kontrolu možemo podeliti na internu i eksternu. Interna revizija se vrši unutar nekog preduzeća, a eksterna izvan preduzeća.
2. Istorijat

Tokom 50-tih i 60-tih godina XX veka reviziju su manje-više činile osnovne provere računa radi izolovanja grešaka i nepravilnosti. Standardizovani programi za reviziju sadržavali su korake neophodne za proveru iznosa u glavnoj knjizi i u drugim evidencijama. Skok sa detaljne provere transakcija na saopštavanje važnih poruka o stanju kontrola predstavljao je izazov tokom 80-tih i 901-tih godina XX veka. Tokom 90-tih upravljanje rizikom doživelo je procvat. Javila se potreba za dobrim sistemima upravljanja rizicima poslovanja. Tako je akcenat stavljen na korporativno upravljanje u svim vrstama privrednih subjekata i organima javnog sektora. Samim tim mnoga preduzeća zavise od interne revizije koja treba da predvodi unapređenja strategija za upravljanje rizikom i savetovanje o boljim unapređenjima ovog aspekta potrebno je da interni rezultati i procene strategija za upravljanje rizikom i izveštavanju o načinima na koje se mogu poboljšati prakse u identifikovanju rizika i o upravljanju rizicima preko odgovarajućih sistema interne kontrole.

3. Pojam i termin kontrole i revizije

U privrednom i administrativnom životu reč revizija je veoma prisutna zbog čega nam se čini da znamo šta ona znači tj. Šta pod tim pojmom podrazumevamo.
Reč revizija potiče od latinske reči “revisio” koja znači “ponovo viđenje, ponovo gledanje, pregled obnova procesa”. U zemljama engleskog govornog područja kosristi se trmin “ ambitor” , “auditing” koja vuče korene od latinskog glagola “audire” što znači čuti ili slušati.
Ovaj termin karakterističan je za početke razvoja revizorske profesije kada je revizor obavljao reviziju slušajući usmeni izveštaj obaveznika revizije. Revizija je ispitivanje finansijskih izveštaja određenog pravnog lica od strane nezavisnog revizora i njen osnovni cilj je da omogući revizoru da izrazi mišljenje o tome da li su svi finansijski izveštaji po svim finansijskim materijalnim pitanjima sastavljeni u skladu sa međunarodnim standardima revizije i samo revizorsko angažovanje ima za cilj da pruži visok nivo uveravanja da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne greške.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari