Odlomak

 

NOVI KONCEPT KRIVIČNOG POSTUPKA 2011: Najvažnija novina ZKP-2011 je da postupak nije više inkvizitorni (istražni), u kom je sud bio gospodar dokaznog postupka, sa mogućnošću ali i dužnošću da utvrdi materijalnu istinu na koju će nadovezati krivičnu sankciju, odlučujući šta će se dokazivati, kako će se dokazivati, izvodeći dokaze i po svom nahođenju. ZKP-2011 uvodi adverzatorni postupak u kome sud nema obavezu da sam izvodi i pretresa dokaze i utvrdi krivičnu odgovornost okrivljenog, teret dokazivanja je na strankama, istragu ne sprovodi sud već javni tužilac, a zadatak suda je ne da istražuje već da presuđuje.

NAČELA POSTUPKA: pretpostavka nevinosti (čl.3), načelo ne bis in idem (čl.4), načelo optužbe (čl.5), načelo legaliteta krivičnog gonjenja (čl.6), pravo neukog lica da bude poučeno o njegovim pravima (čl.8), zabrana nasilja i iznuđivanja priznanja i iskaza u krivičnom postupku (čl.9), kontrolisano ograničenje sloboda i prava u postupku (čl.10), pravo na upotrebu svog jezika i pisma (čl.11), pravilo da sud izriče krivične sankcije (čl.12), pravilo suđenje u prisustvu okrivljenog (čl.13), pravo okrivljenog na suđenje u razumnom roku (čl.14), načelo tužilačke istrage (čl.15/2), načelo nepristrasne i slobodne ocene dokaza (čl.16), pravilo u sumnji u korist okrivljenog – “in dubio pro reo” (čl.16/5). Tu su i druga načela, kao: pravo na odbranu okrivljenog, načelo slobodnog sudijskog uverenja i dr.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Krivicno pravo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET UNION - Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari