studenti
Mesto za uspešne studente

Liderstvo

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

 

1. UVOD

Uspeh celokupnog poslovanja i uspešnost poslovnih sistema zavisi od najelitnijeg resursa
– ljudskih resursa koji su kreatori i stvaraoci novih tehničkih, tehnoloških i organizacionih rešenja, stvaraoci novih vrednosti i novih odnosa, upravljači procesom rada i razvojem poslovnih sistema i korisnici svih proizvodnih dobara i usluga. Iz ovih razloga koji su u kompetenciji ljudskih resursa veoma je bitno kako i na koji način taj najvažniji društveni kapital sačuvatiti i usmeravati ga u oblasti razvoja (obrazovanja) u okviru poslovnih sistema.

U današnjim uslovima brzih promena poslovnog okruženja nameću se novi limiti tradicionalnom načinu tretiranja ljudskih resursa, dajući im sasvim novu i najvažniju ulogu u ekonomskoj uspešnosti poslovnih sistema i čitave savremene ekonomije. To je kapital koji se nalazi u pojedincima i koji treba, što je moguće bolje upotrebiti i usmeriti ka daljem usavršavanju i razvoju. Razvoj ljudskih resursa je najvažnija funkcija menadžmenta ljudskih resursa i ona je reakcija na nastale promene i zahteve današnjeg konkurentnog tržišta, stvarajući sasvim nov pristup upravljanja ljudskim resursima i sasvim novu poslovnu filozofijau poslovnih sistema prema ovom kapitalnom resursu.

Život u uslovima dinamičnih promena nam nameće potrebu kreiranja budućnosti, upravljanja idejama i talentima, a to jedino možemo postići sa sposobnim liderima. Uviđamo da su oni potrebni, kako organizacijama, tako i društvima u celini, te se stoga interesovanje za liderstvo povećava. Lideri su uvek bili na istaknutoj poziciji u organizaciji, uvek su pobuđivali najviše pažnje, jer najviše utiču na performanse svake organizacije. U tome se i vidi značaj liderstva koji proizlazi iz sposobnosti lidera da stvaraju viziju, okupljaju sledbenike i pokreću i usmeravaju njihovu energiju za ostvarivanje te vizije. Ta sposobnost i pokretačka energija usmerena na ostvarivanje ciljeva naziva se motivacija.

Liderstvo predstavlja proces kojim se inspirišu drugi da vredno rade na ostvarivanju svojih zadataka, a za ulogu uspešnog lidera potrebno je znanje i sposobnosti da se radi sa različitim aspektima motivacije, komunikacije, timskog rada i interpersonalnih veza. Lideri danas imaju zadatak da stvaraju organizacije u kojima će svaka osoba moći da razvija svoje potencijale, da oseća da pripada organizaciji, da je koristan i važan, da se od njega očekuje doprinos u ostvarivanju ciljeva. Savremeni lider je onaj koji na zaposlene gleda kao na snažan izvor energije koji izvire iz sposobnosti, osobina ličnosti i znanja i može da inspiriše lojalnost i entuzijazam onih koje vodi. Danas se najvećim kvalitetom lidera smatra njegova sposobnost u rešavanju složenih pitanja motivacije zaposlenih koja utiče na poboljšanje efikasnosti, efektivnosti, kreativnosti i kvaliteta. Lideri moraju biti svesni da samo dovoljno motivisan i zadovoljan radnik može pružiti efikasan rad, pa je njegov prioritetni zadatak da na sve moguće
načine motiviše zaposlene. Faktori koji motivišu zaposlene su:

 povoljan radni ambijent,
 vrednovanje posebnih rezultata rada i zalaganja na radu,
 lični razvoj,
 stil upravljanja,
 lična odgovornost i učestvovanje u odlučivanju i
 primena adekvatnih motivacijskih tehnika.

Uloga lidera je da motiviše svoje saradnike da svojim potencijalom (znanjima, sposobnostima, veštinama) doprinose ostvarivanju ciljeva organizacije kroz čije ostvarivanje i zaposleni ostvaruju svoje lične i profesionalne ciljeve. Da bi lider na odgovarajući način motivisao svoje zaposlene, potrebno je da bude dobar dijagnostičar, jer su potrebe zaposlenih raznovrsne i promenljive i različito vredne za svakog pojedinca. Da bi se pojedinci usmerili ka dostizanju ciljeva organizacije, moraju se ciljevi organizacije uskladiti sa njihovim pojedinačnim ciljevima, tako da ispunjenje njihovih pojedinačnih ciljeva znači istovremeno i postizanje ciljeva organizacije. Od njega se traži da ima diferenciran pristup u izboru tehnika motivisanja, prilagođen u granicama mogućnosti pojedincu. Nekome su važni, prvenstveno i uvek, materijalni stimulansi, nekome je važno šta radi, sigurnost posla, nekome su važna priznanja, a zadatak lidera je da otkrije, prepozna motive saradnika i da obezbedi uslove za njihovo zadovoljavanje, uz istovremeno ostvarivanje potreba i ciljeva organizacije.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči:

Komentari su isključeni.