Odlomak

Uvod

Špedicija je stručno organizovanje robe od strane špeditera, a za račun komentora uz određenu naknadu. Špediter po pravilu ne prevozi robu sam. On organizuje prevoz , angažuje prevoznike i sve druge neophodne organizacije radi realizovanja transporta robe. Špedicija kao delatnost nije postojala u starom i srednjem veku. U tom vremenu prevoz su obavljali vlasnici robe i trgovci i to na kraćin relacijama.
Špedicija nastaje u kapitalizmu sa razvojem privrede i (privrede) i povećanog obima (robe) prometa robe. Početkom 20-veka počinju da se stvaraju prva nacionalna udruženja špeditera. U Beču 1926. godine organizovana je prva međunarodna organizacija špeditera koja se zvala FIATA. Osnovne karakteristike savremene špedicije su:

 • pretežno međunarodni karakter delatnosti,
 • veliki obim i raznovrsnost špedicije.

 

 

 

Vrste špedicije

Obzirom na područje obavljanja poslova, špedicija može biti:

 • unutrašnja – poslovi se obavljaju unutar granice jedne zemlje;
 • spoljašnja (međunarodna) – poslovi se obavljaju u granicama dve ili više zemalja.

Prema odnosima špeditera i korisnika špedicija može biti:

 • nepotpuna ili čista – je ona gde špediteri samo organizuju posao;
 • potpuna ili fiksna – špediter obavlja i prevoz robe;
 • paušalna ili pojedinačna – korisnik usluga može platiti za izvršenu uslugu u fiksnom ili paušalnom (i fiksna) iznosu i (I fiksna) Kod pojedinačne špediter organizuje prevoz robe, organizuje samo jednog vlasnika.
 • zbirna – organizuje se prevoz robe različitih vlasnika jednim prevoznim sredstvom

 

 

 

Funkcije špedicije
Funkcije špedicije su:

 • Prostorna,
 • Vremenska,
 • Kvantitativna,
 • Kvalitativna,
 • Kreditna,
 • Propagandna.

 

Prostorna se sastoji u tome što špediteri savladaju geografske udaljenosti između proizvođača i potrošača. Radi obavljanja ove funkcije špediteri za račun kominteta vrše poslove zaključivanja ugovora, vrše reklamaciju, osiguranje robe, carinjenje, a mogu obavljati i druge obaveze, odnosno poslove.

Vremenska se sastoji u savlađivanju vremenske razike između proizvodnje i potrošnje dobara. Špediteri ovu funkciju obavljaju skladištenjem.
Kvantitativna se sastoji u tome da uz dobru organizovanost špedicija može da obezbedi promet velikih količina robe.
Kvalitativna se sastoji u tome što špedicija svojim uslugama može da utiče na sniženje transportnih troškova npr; zbirnom špedicijom.
Propagandna se sastoji u reklamiranju svojih špediterskih organizacija ili reklamiranju pojedinih vrsta transporta.
Poslovi špedicije su uslužni poslovi, to su i poslovi posredovanja između prevoznika i korisnika usluga. Špediter priprema robu za transport, može i da ukrcava i iskrcava robu. Kod čiste špediter samo organizuje prevoz, a druga transportna preduzeća prevoz robe.
Kod kombinovane špedicije, špediter organizuje prevoz i sam obavlja prevoz.

 

 
Ugovor međunarodnoj špediciji

U ovom ugovoru se obavezuje međunarodni špediter da radi otpreme, dopreme određene robe u i iz inostranstva zaključi u svoje ime i za račun nalogodavca (komitenta) međunarodni ugovor o prevozu i druge ugovore koji su neophodni za izvršenje prevoza robe i da obavi ostale uobičajene poslove. Komitent je obavezan da za taj posao špediteru isplati određenu naknadu. Špediterska preduzeća upisana u registar mogu obavljati poslove međunarodne špedicije. Špedicija je samostalna privredna i uslužna delatnost. Nepotpuna međunarodna špedicija je gde međunarodni špediter preuzima na sebe obavezu da otpremi ili dopremi robu svoj klijenta iz jedne u drugu državu ali ne preuzima obavezu da izvrši međunarodni transport robe već sa vozarem zaključuje poseban ugovor o međunarodnom prevozu. Potpuna međunarodna špedicija je kada međunarodni špediter pored špeditnih poslova preuzme i obavezu međunarodnog prevoza robe. Fiksna međunarodna špedicija je kada komitent plaća međunarodnom špediteru fiksni iznos koji pokriva proviziju, troškove za špediterske usluge kao i vozarinu i ostale transportne troškove. Zbirna međunarodna špedicija je ona gde međunarodni špediter vrši istovremeno otpremanje i dopremanje robe koja pripada njegovim različitim komitentima i to u istom prevoznom sredstvu. Ugovor o međunarodnoj špediciji spada u neformalne ugovore i ako se u praksi najčešće zaključuje u pismenoj formi zbog lakšeg dokazivanja posla. Ugovor o međunarodnoj špediciji se zaključuje na osnovu naloga komitenta ili na osnovu ponude špeditera u kome se javljaju sledeći poslovni odnosi:

 • komitenta i međunarodnog špeditera;
 • međunarodnog špeditera i međunarodnog prevoznika;
 • komitenat i međunarodnog prevoznika.

Ugovorne strane su komitent i međunarodni špediter. Obaveze međunarodnog špeditera su:

 • da primi robu, ako prima robu trećeg lica, dužan je da zaštiti interese svog nalogodavca posebno ako je roba oštećena;
 • da proveri ambalažu, da izvrši korisne radnje.

Prijem robe može da bude: realan, faktički, putem prijema robnih dokumenata. Međunarodni špediter ima obavezu da pre prijema robe obavi i neke tehničke radnje;

 • sortiranje,
 • pakovanje robe i dr.
 • takođe je obavezan da obavesti nalogodavca na nedostatke pakovanja robe.

Međunarodni špediter je obavezan da čuva robu sa pažnjom dobrog privrednika sa pojačanom pažnjom. Ako robu smešta i u javno skladište, obavezan je i za izbor skladišta. FCR špediterska potvrda predstavlja potvrdu špeditera da je robu primio na otpremu do određenog mesta. FCT špediterska transportna potrvda, podtvrđuje da je špediter robu primio i da će isporučiti u mestu opredeljenja podnosiocu ove potvrde, potvrda/prijema robe uz utvrđivanje prevoznog puta i prevoznog sredstva. FBL špediterska potvrda je potvrda o prijemu robe kao i postojanju odgovornosti za međunarodnog prevozioca i robu. Obaveza međunarodnog špeditera je da putem zaključenja ugovora obezbedi otpremu i dopremu robe iz jedne u drugu zemlju ali da preduzima druge pravne radnje i zaključivanje ugovora o osiguranju međunarodnom prevozu i skladištenju robe. Međunarodni špediter je obavezan da odredi put kojim treba da se izvrši prevoz robe, ako to nije učinio komitent. Obavezan je da izvršava naloge nalogodavca i da štiti njegove interese koa i da ga obaveštava o toku posla. Prilikom obračuna troškova obavlja se istovremeno i obračun provizije i troškova međunarodnog špeditera. Špediter je u obavezi da zaključuje posebne ugovore u interesu komitenta i ugovor o međunarodnom prevozu, osiguranju i dr. Obavezan je da preda robu primaocu i da obavesti komitetna. Međunarodni špediter ima pravo da samostalno istupa i da sam obavlja neke poslove i ima pravo zaloge na stvarima koje su mu predate na otpremanje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese