Odlomak

1. Definicije upravljanja
– upravljati znaci predvidjati, planirati, komandovati
– proces kroz koji odabrana grupa ljudi usmerava sve zaposlene u kompaniji prema zajednickom cilju
– Koordiniranje razlicitih resursa u procesu planiranja, organizovanja, usmeravanja kontrole –usmereno prema zadatom cilju.
Zajednički je to planiranje, organizovanje, usmeravanje i kontrola.
Upravljanje je proces planiranja, organizovanja,motivisanja i kontrole u pravcu postizanja odredjenih kompanijskih ciljeva.
Rukovodjenje je alokacija ponasanja pojedinaca i grupa usmerena ka definisanim ciljevima kompanije.
Rukovodjenje je deo procesa upravljanja.
Usmeravanje je deo rukovodjenja i oznacava upucivanje radnika na konkretan zadatak
ISTORIJSKI KORENI MENADZMENTA

2. Industrijski odnosi
– do kraja 19. veka – imale su direktora vlasnika i poslodavca – jednu ličnost.
– Najznačajnije promene 1907g. Kada u Engleskoj dolazi do razdvajanja privatnog vlasništva nad kompanijama od upravljackih funkcija
– Stub modernih industrijskih odnosa cine sindikati.
– INSTITUCIJE. Sindikati , sindikalni savezi, udruzenja poslodavaca…
– LICNOSTI .Sindikalni predstavnici u poslovodnim odborima, službenici funkcioneri sindikata, poslodavci, direktori,sudije, ministri…
– PROCEDURE.Ugovaranja, pregovori, posredovanja, disc.postupci,stečajevi,promene propisa, sudski postupci..
– KATEGORIJE. Plate, radno vreme, uslovi rada, sadržaj rada, radni ugovori , vreme zaposljavanja…

Industrijski odnosi su socio- ekeonomski odnosi u poslovno-radnom okruženju čiji su osnovni cinioci vlasnici kapitala, menadžeri,sindikati, radnici.Vlasnici kapitala i radnici su dve suprostavljene strane, dok menadžeri i sindikati imaju funkciju ublazavanja.

3. Razvoj organizacije
Jedan od prvobitnih oblika organizacije bio je sistem SUBKONTRAKTORA
( podugovaranja) koji se satojao od poslodavca i radnika koji je svoj posao obavljao kod kuce. Poslodavac je oragnizovao posao..nabavljao materijal…nalazio kupce..Ovaj bi se mogao nazvati pra-menadzer.
Početkom 20. veka – razvili se oblici organizacije…privatne komapanije, drzavne kompanije,jedinstvena trgovina, partnerstvo, multinacionalne komapnije, kooperative, radničke kooperative, industrijsko partnerstvo., odelenja drzavne uprave…
TEORIJE MENADZMENTA

4. Klasične teorije menadžmenta
– Anri Fajol je menadžment definisao kao predvidjanje, planiranje, komandovanje,koordiniranje, i kontrolu u procesu dostizanja kompanijskih ciljeva.
On je utvrdio set kljucnih preduzetnickih aktivnosti
– tehnicke aktivnosti
– komercijalne aktivnosti
– finansijske aktivnosti
– obezbedjenje – cuvanje imovine
– racunovodstevne aktivnosti
– menaderske aktivnosti
Anri Fajol daje 14 opstih principa menadzmenta
1. Podela rada – usmeravanje pojedinca na odredjene poslove
2. Autoritet – pravo izdavanja naredbi
3. Disciplina. Definise se ugovorom sa polsodavcem
4. Jedinstvo komandovanje. Jedan naredbodavac jedan izvrsilac
5. Jedinstvo planiranja. Jedinstven plan grupe sa zajednickim ciljem
6. Podredjenost individualnih interesa opstim interesima
7. Novcana naknada za rad treba da bude prihvatljiva i za radnika i za kompaniuju
8. Centralizacija upravljackih funkcija
9. Piramidalna struktura od vrha ka podnozju organizacije
10. Poredak.pravi covek na pravom mestu
11. Pravicnost podrazumeva ljubazan pravedan odnos prema radnicima
12. VREME UHODAVANJA zaposlenih treba da bude dovolnjo dugo da bi shvatili posao
13. Inicijativa, svih zaposlenih je pozeljna
14. Esprit de corps ( korporativni duh) podrazuma harmoniju
Fajolovi principi doziovljavaju kritiku 60. tih godina jer nisu podlozni promenama
Frederik Tejlor- sledeći principi
Prvi princip – zasniva se na proceni dnevnog ucinka radnika
Drugi princip – sav umni rad treba ukloniti iz pogona i obavljati ga u planskom odelenju
Treci principj – kontrola rada i izvršenja radnih obaveza
Pored ovoga on je razradio i metodologiju realizacije naucnog upravljanja u praksi
PRVO.Treba odabrati radnike sa najvisim stepenom strucnosti za dat posao
DRUGO.Treba detaljno prouciti osnovne pokrete i operacije koji svaki radnik obavlja
TREĆE- Prouciti uz pomoc stoperice vreme koje je potrebno za obavljanje datog zadatka
ČETVRTO.Treba eliminisati spore i nepotrebne pokrete
PETO:Posle odstranivanaja svih suvisnih kretnji treba odrediti serije najbrzih pokreta

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 23 stranica
  • Menadžment Katarina Zakić
  • Školska godina: Katarina Zakić
  • Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za poslovne studije  

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari