Odlomak

UVOD

U okviru ovog seminarskog rada upoznaćemo se sa menadžmentom kvaliteta I konceptom TQM (Total Quality Management ) kao I sa određenim pojmovima I definicijama koje će nam približnije dočarati I pojasniti upravljanje kvalitetom I koncept totalnog kvaliteta. Cilj izrade samog seminarskog rada je da kroz pojašnjavanje pojma kvaliteta I svih njegovih bitnih komponenti pokažemo koliki je njegov značaj I uloga na poslovanje uopšte. Na samom početku potrebno je definisati pojam kvaliteta, upravljanja kvalitetom kao I koncept TQM.
Kada govorimo o kvalitetu i upravljanju kvalitetom obično razmišljamo o proizvodnim organizacijama. Konkurentnost kompanije na svetskom tržištu odredjena je kvalitetom procesa unutar same kompanije. Kvalitet proizvoda je želja i cilj svakog uspešnog tržišno orijentisanog poslovnog sistema. Kvalitet označava nastojanje da se stvari urade dobro prvi i svaki sledeći put.

Upravljanje kvalitetom je sistematičan način kojim se garantuje da će se organizovane aktivnosti odvijati onako kako je planirano. To je disciplina upravljanja koja se bavi sprečavanjem pojave problema, kao i kontrolom, čime se osigurava preventiva. Upravljanje kvalitetom je efikasan alat za rešavanje svih zahteva kvaliteta i uspostavljanje moderne i inovativne kompanije. Ono predstavlja skup aktivnosti i akcija kojima se utiče na kvalitet proizvoda, rada i organizovanja.

TQM-menadžment totalnog kvaliteta predstavlja poslednji primenjeni nivo u menadžmentu kvalitetom.TQM pristup je našao primenu kako u proizvodnji, tako i u pružanju usluga. Pristup obuhvata unapredjenje funkcionisanja organizacije, rada i svakog pojadinca. Postoje mnogobrojna značenja pojma TQM. Opisuju ga kao novu filozofiju, kulturu,pristup, religiju.

TQM je menadžment pristup za postizanje izvrsnosti organizacije i njenih rezultata.
Nakon davanja osnovnih definicija I pojmova kvaliteta, kroz dalju izradu seminarskog rada oni će biti detaljnije pojašnjeni sa ciljem da se pokaže koliki je značaj kvaliteta I to ne samo na poslodavce I vlasnike kompanija već I na krajnje potrošače I korisnike usluga, jer pored finansijskog učinka I dobiti, koji se često ističe kao osnovni motiv poslovanja, zadovoljstvo potrošača nema cenu I mnogima služi kao vodilja u bilo kojoj vrsti privređivanja. Uloga kvaliteta na sve to je neosporna.

 
POJAM, ZNAČAJ I ISTORIJSKI RAZVOJ KVALITETA

Šta je zapravo kvalitet? Deming kaže da je to predvidljiv odnos standardizacije i kustomizacije uz nisku cenu i usmerenost na tržištu, a Juran kvalitetom smatra rikladnost potrebama (fitness for use) procenjenu od strane kupca.

Razvoj teorije i prakse kontrole vezuje za imena stručnjaka iz Western Electric Company kao što su Walther Shewhart, George Edwards, Harold Dodge, Edwards Deming i ostali, koji su skrojili termin obezbeđenje kvaliteta (Quality Assurance) i razvili značajan broj tehnika za unapređivanje kvaliteta i rešavanje problema vezanih za kvalitet. Walter Shewhart je prvi formulisao i primenio postupak statističkog upravljanja kvalitetom (Statistical Quality Control – SQC) koji po svojoj prirodi daleko prevazilazi zadatke kontrole i služi za identifikaciju i eliminaciju uzročnika defekata na proizvodima. Period posle II svetskog rata a zbog nestašice hrane je učinio da kvantitet postane prioritet u proizvodnji u SAD. U većini kompanija kvalitetom su se bavili samo specijalisti, a najviši menadžment je brigu o kvalitetu prepuštao menadžerima kvaliteta, pokazujući vrlo malu i gotovo zanemarljivu zainteresovanost za unapređenje kvaliteta, sprečavanje grešaka i defekata. Za to vreme, prilikom pomoći izgradnje ratom razrušene japanske privrede, dvojica američkih konsultanata, dr. Joseph Juran i dr. Edwards Deming, učinili su da tehnike statističke procesne kontrole postanu neizostavni deo poslovanja japanskih kompanija. Veći deo aktivnosti posvetili su obrazovanju i to ne samo stručnjaka za kvalitet već i top menadžmenta. Uz podršku top menadžmenta, Japanci su ugradili kvalitet u sve aspekte poslovanja svojih kompanija, i time stvarajući kulturu neprekidnog unapređivanja. Napredak japanske privrede bio je postepen jer im je bilo potrebno 20 godina da bi dostigli nivo kvaliteta zapadnih zemalja. Sedamdesetih godina, Japanci po prvi put prave značajniji prodor na zapadno tržište i od tog trenutka igraju značajnu ulogu na njemu, najviše u elektronskoj i automobilskoj industriji. Od tada Amerikanci počinju da uočavaju razliku između domaće robe i one koja je pristizala iz Japana. Kvalitetom se nastoji kupcu pružiti ono što on želi. U uspešnim organizacijama kvalitet je svačiji posao. Krajnji cilj je oduševiti kupca kvalitetom proizvoda i usluga kao i stalnom brigom za njegove potrebe.

Kvalitet, a sa njim i zarada dolaze u 4 dimenzije:

1. fokusiranjem na kupca,
2. orijentacijom na procese
3. tretiranjem osoblja kao važnog resursa
4. spremnošću na brze promene

 

 

MENADŽMENT KVALITETOM I PREDNOST UVOĐENJA SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM

Upravljanje kvalitetom je sistematičan način kojim se garantuje da će se organizovane aktivnosti odvijati onako kako je planirano. To je disciplina upravljanja koja se bavi sprečavanjem pojave problema, kao i kontrolom, čime se osigurava preventiva. Upravljanja kvalitetom je efikasan alat za rešavanje svih zahteva kvaliteta i uspostavljanje moderne i inovativne kompanije. Ono predstavlja skup aktivnosti i akcija kojima se utiče na kvalitet proizvoda, rada i organizovanja.

Proizvodnost i cena u prošlosti su predstavljali kritične faktore uspeha kompanije. U današnje vreme zahtevi za inovacijskim veštinama, jedinstvenosti,sposobnosti učenja, dobro osmišljenim proizvodima ili uslužnim programima, fleksibilno prilagodjavanje promenjivim tržišnim uslovima i zahtevima klijenata predstavljaju najveće zahteve standarde kvaliteta za modernu kompaniju.

Jedan od glavnih činilaca u procesu uspostavljanja sistema kvaliteta su menadžeri. Njihov zadatak je :

  • Vođenje
  • Pomoć osoblju (timu) pri donošenju odluka i unapređenju njihovih mogućnosti
  • Savetovanje – osigurati informacije i trening
  • Ohrabrenje – osigurati pozitivnu poslovnu klimu i kulturu
  • Koordinacija – uskladiti funkcije različitih timova, radnih grupa i pojedinaca

Uvodjenjem sistema upravljanja kvalitetom u firmi dolazi do: kontinuiranog stalnog poboljšanja, povećanja konkurentnosti, povećanje efikasnosti i profitabilnosti,jasnih procedura, minimiziranja grešaka,smanjenju vremena proizvodnje, bolje motivacije,bolje komunikacije i informisanosti, povećanja imidža, sigurnosti i pouzdanosti proizvoda ili usluga, do boljeg upravljanja ljudskim potencijalima,do usmerenosti na kupce.

Kupac je taj koji odredjuje kvalitet, a ne proizvodjač. Za ocenu kvaliteta neophodno je poznavati potrebe korisnika. Orijentacija na kupca ukazuje da je koncept kvaliteta marketinški zasnovan.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese