Odlomak

1.1. Pojam menadžmenta i organizacije

Menadžment možemo definisati kao proces dostizanja ciljeva uz pomoć resursa, a dostizanje tih ciljeva se provodi putem planiranja, organizovanja, kadrovskog popunjavanja, vođenja i kontrole.
Funkcija organizovanja u ovom povezanom nizu čini važnu ulogu i mnogo doprinosi ka bržem, boljem i uspješnijem dostizanju zacrtanih ciljeva.
Organizacija je osnovni oblik postojanja i funkcionisanja društva. Organizacija je mesto u kojem se čovjek razvija i ostvaruje. I porodica je organizacija. Svi smo dio nekih organizacija, a sa ostalim organizacijama stupamo u posredni ili neposredni kontakt. Sa nekim organizacijama smo u svakodnevnoj interakciji, neke dolaze sporadično ili pak samo jednom u životu.
Organizacije se ne osnivaju jednostavno da bi postojale već da bi radile u pravcu ostvarivanja svojih interesa konkretizovanih kroz cilj ili grupu ciljeva.
Postoji mnogo vrsta organizacija a osnovna im je podjela na: profitne i neprofitne organizacije.

Menadžerske poslove u preduzećima sprovode menadžeri. Menadžeri upravljaju izvršavanjem poslova i zadataka koji obavljaju drugi ljudi.
Menadžment je,dakle, skup znanja o upravljanju preduzećem kao organizaconom cjelinom.
Ipak, može se reći da je najsveobuhvatnija definicija menadžmenta ona koja kaže da je menadžment aktivnost u organizacionom sistemu kojom se zaposleni usmjeravaju na ostvarivanje definisanih poslovnih ciljeva uz efektno i efikasno korišćenje raspoloživih materijalnih i ljudskih resursa.

 

 

1.2 Organizaciona struktura

Organizovanje je dio ukupnog menadžerskog zadatka, odnosno posebna funkcija menadžmenta, koja obuhvata koordiniranje i upravljanje resursima poslovnog sistema, na način da on efikasno postiže svoje ciljeve.Pored toga ova funkcija menadžmenta uključuje i načine na koji menadžeri poslovnih sistema koordiniraju i aranžiraju posao njihovih zaposlenih, kako bi se omogućilo da svi potrebni zadaci budu efikasno izvršeni.

Funkcija organizovanja je veoma važna komponenta sistema menadžmenta jer je ona primarni mehanizam koji menadžeri koriste za aktiviranje planova.Znači, organizovanje je aktivnost kojim se plan pretvara u djelo, čime se postiže ostvarenje planiranog cilja.Svrha organizovanja je uspostaviti formalni sistem uloga koje zaposleni trebaju obavljati kako bi na najbolji način zajedno radili na postizanju ciljeva.

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese