studenti
Mesto za uspešne studente

Menadžment Planiranja

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Rezime

Kroz teoriju menadžmenta je ustanovljena već opšte poznata činjenica važnosti ove nauke za organizacije svih sfera društvenog, poslovnog i političkog života. Planiranje, prva od četiri funkcije menadžmenta, teorijski je navedena u radu. Nakon teorijskog dela sprovedena je analiza tržišta na osnovu položaja preduzeća „Bački Dukat Plus”. Opisan je desetogodišnji plan investiranja u sektore proizvodnje, marketinga i prodaje.

Ključne reči: Menadžment, planiranje, plan, analiza, investicija, Bački Dukat.
Uvod

Uprkos raznovrsnoj konkurenciji i njihovoj moći nad domaćim i svetskim tržištem, odlučnost i spremnost malog preduzeća za proširenjem na tim tržištima i stepenu uspešnosti u tome ogleda se u strategijskom planiranju.

Svakodnevne promene i inovacije u svim oblastima nauke, tehnike i tehnologije postižu neverovatne rezultate u ubrzavanju svih procesa ljudskih delovanja. Mehanizacija, industrijalizacija, monopolska i oligopolska preduzeća, konglomerati i ostale kompanije stvaraju pritisak preduzećima manjih kapaciteta. Privreda jedne zemlje može se podvesti pod jednu veliku kompaniju, koja na mnoge načine utiče na svoje podizvođače – mala preduzeća.

Tržišna privreda zahteva konkurentsku sposobnost, a ova opet visoku efikasnost i produktivnost. Ljudski rad nije sam po sebi svrha, nego sredstvo za obezbeđenje dobiti i zadovoljavanje individualnih i društvenih potreba. rad dr.lazar ožegović

Shodno tome individua u krugu svoje porodice se obrazuje na razne načine da bi sopstvenoj porodici i sebi obezbedila profit. Ona postiže to prodajom svoje radne snage kao usluge za određene beneficije: nadnicu, zdravstveno osiguranje, penziono osiguranje itd. Mnogi pojednici uspešno ostvaruju svoje prihode stvarajući svoja preduzeća. Veći profit koji dolazi sa osnivanjem sopstvene kompanije donosi sa sobom i veću odgovornost. Da bi takva kompanija bila uspešna i postepeno svojim tokom razvijala se potrebno je imati znanje dobrog menadžera, koji može svoje ideje pretvoriti u profitabilne poslovne jedinice.

Predmet ovog rada je funckija planiranja unutar preduzeća „Bački Dukat Plus” doo Odžaci.

Cilj ovog rada je da se ustanovi već poznata teorija i praksa menadžmenta. Ukoliko nauka menadžmenta bude iskorišćena na pravilan način kroz praksu, funkcije menadžmenta će stvoriti pogodnosti kao što je opstajanje jednog preduzeća na tržištu do njegovog rasta i razvitka, pri čemu je dat primer preduzeća „Bački Dukat Plus”.

Prilikom istraživanja su kombinovane metode indukcije i dedukcije. Prilikom pretraživanja literature u elektronskom i štampanom obliku, korišćena je eksploratorna metoda.

U prvom delu rada je ukazano na teoriju menadžmenta, dok drugi deo rada predstavlja uvod u teoriju planiranja. Centralni deo rada sastoji se iz opisa preduzeća „Bački Dukat Plus” doo Odžaci i njegove delatnosti, zajedno sa strategijskim planiranjem unutar kompanije za naredni period.

Menadžment

Predmet menadžmenta je multidimenzionalan. Menadžment je prva disciplina ustaljena na osnovu prakse. Disciplina menadžmenta je mlada; moderne organizacije jedva da su jedan vek stare, i menadžment se razvijao sa njima.

Menadžment je zadatak. Menadžment je disciplina. Menadžment su takođe ljudi. Svako postignuće menadžmenta je postignuće i menadžera. Svaki neuspeh je i neuspeh menadžera. Vizija, posveta i integritet menadžera određuju postojanje efikasnog upravljanja ili rđavog upravljanja . peter f.drucker management: tasks, responisbilities and practices godina izadanja 2011 izdavacka kuca Routledge mesto New York strana 7

Menadžment je posao. Zasigurno je specifičan posao modernog društva, posao koji pravi razliku između našeg društva od ranijih civilizacija. Za menadžment je posao taj koji je specifičan za moderne organizacije i koji čini da moderne organizacije uspešno posluju. Kao posao, menadžment ima sopstvene veštine, alate i tehnike.

Takođe menadžment je posao koji se razlikuje od ostalih poslova. Za razliku od posla koji obavlja fizičar, zidar ili advokat, posao menadžmenta uvek mora biti unutar organizacije – to je, unutar mreže ljudskih odnosa. Dakle, menadžer je uvek primer. Njegov posao je bitan. Ali podjednako je bitno i ko je on – mnogo bitnije sagledano u odnosu na fizičara, zidara pa čak i advokata. strana 8

Zadatak menadžmenta je izveden na osnovu konteksta organizacije. Poslednjih osamdeset godina, razvoj koherentnih teorija da objasne organizacioni performans su napredovale od pristupa koji se potpuno oslanjao na razmatranje stukturne i ljudske problematične odnose u korist sveobuhvatnije perspektive. Rane ideje o menadžmentu bile su predložene u vreme kada su organizacije kroz mašine zahtevale efikasnije sisteme koji će im omogućiti da efektivno funkcionišu. Dakle, naglasak je na efikasnom korišćenju resursa, posebno na ljudskim resursima, u službi mehanističkog dela organizacije. Kasniji teoretičari modifikovali su ovaj pristup uzimajući u obzir društvene i ekološke kao i tehničke faktore na radnom mestu. Njihov naglasak bio je na satisfakciji radnika kao i na efektivnosti organizacije. Moderni pristupi analize efektivne organizacije neminovno ne isključuju ideje ranijih teoretičara, ali naglašavaju da one moraju biti procenjene u kontekstu organizacione preovladavajuće potrebe za fleksibilnošću u odgovoru na njene spoljašnje i unutrašnje promene okoline, kako bi se zadovoljili konkuretni zahtevi svih svojih deoničara (stakeholdera) – potrošača, dobavljača, radnika, akcionara organizacije itd. gerald a. cole management theory and practice str. 5-6

Menadžment je kontinuirani proces. On se bavi konstantnim identifikovanjem problema i preduzimanjem odgovarajućih koraka za rešavanje istih. Kao proces, upravljanje se odnosi na niz međusobno povezanih funkcija. To je proces kojim rukovodstvo stvara, upravlja i usmerava ciljanu organizaciju kroz sistematski, koordinirani i zajednički rad.
Svrha menadžmenta je da planira, usmerava, organizuje i osigurava uspeh poslovanja na različitim nivoima putem brojnih metoda, uključujući zadovoljstvo korisnika i obuku zaposlenih. U daljem tekstu predstavljeno je nekoliko svrha upravljanja:
1. Menadžment pomaže u postizanju ciljeva grupe – organizuje faktore proizvodnje, okuplja i organizuje resurse, integriše resurse na efikasan način kako bi postigao ciljeve. On usmerava grupne napore ka postizanju unapred određenih ciljeva. Definisanjem cilja organizacije ne dolazi do rasipanja vremena, novca i truda. Menadžment pretvara neorganizovane resurse radnika, mašina, novca itd. u korist preduzeća. Ovi resursi su koordinisani, usmereni i kontrolisani na takav način da preduzeće radi na postizanju uspešnih ciljeva.
2. Menadžment optimalno upotrebljava resurse – Menadžment produktivno koristi sve materijalne i ljudske resurse. To dovodi do efikasnosti u upravljanju. Menadžment obezbeđuje maksimalnu iskorišćenost oskudnih resursa izborom najbolje moguće alternativne upotrebe u industriji iz različitih namena. Koristi profesionalne stručnjake i ove usluge dovode do korišćenja njihovih veština, znanja i pravilnog korišćenja i izbegava nepotrebnih nedostataka. Ako zaposleni i mašine proizvode svoj maksimum, ne postoji nikakvo angažovanje dodatnih resursa.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

1 Komentar

  1. odlican rad, za svaku pohvalu

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.