Odlomak

Osnovni pojmovi metodologije
 

  •  Metodologija (pojam)
  •  Nauka (struktura naučnog saznaja)
  •  Pojam naučnog metoda
  •  Principi naučne spoznaje
  •  Metodološki postupak (glavne faze istraživačkog postupka, – ukratko)
  •  Vrste istraživanja (osnovni kriteriji za razlikovanje vrsta istraživanja)
  •  Predmet i podaci istraživanja u društvenim naukama
  •  Indikatori

 

 

 
Metodologija (pojam i cilj)

Metodologija (od grčkih riječi methodos – put i logos – um) je nauka o načinima i putevima dolaženja do naučnog saznanja (materijalnog, društvenog i duhovnog svijeta). Metaodologija je nauka o nauci. Ona je metanauka ili mišljenje o mišljenju. Cilj metodologije je da se pojmi (razumije) suština naučnog saznanja i da utvrdi osnovne principe u njegovom sticanju i kritičkom preispitivanju. Pored toga, metodologije nas uči kojim sredstvima treba da se služimo kako bi došli do što istinitije (objektivne) spoznaje svijeta.

 

 
Nauka (struktura naučnog saznanja)

Nauka je sistem znanja objektivno utvrđene stvarnosti koja služi čovjeku da unaprijedi svoj život i proučava tu stvarnost.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Naučni radovi

Više u Ostalo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese