Odlomak

 

Jedan od ključnih funkcija zadataka menadžera jeste motivacija zaposlenih. Ova funkcija se ostvaruje kreiranjem sistema nagrađivanja, koji obuhvataju zarade, plate, stimulacije, naknade I druga primanja zaposlenih kao I druge vrednosti koje poslodavac može da obezbedi zaposlenima u zamenu za uloženi rad.
Motivacija u preduzeću odnosi se na podsticanje zaposlenih da obavljaju svoj posao na najbolji mogući način. Time se poboljšava efikasnost I kreativnost rada, kvalitet radnog života u organizacijama I jača konkurentska sposobnost I uspešnost preduzeća.
U oblasti upravljanja ljudskim resursima, najosetljivijom I najkompleksnijom funkcijom smatra se nagrađivanje zaposlenih. Uzrok određenog ponašanja čoveka jesu unutrašnji psihološki pokretači koji ga teraju na neku aktivnost, pa učinak pojedinca ne zavisi samo od njegove sposobnosti već I veliku ulogu u svemu tome Ima motivacija.
Menadžer je lice koje može na najbolji način proceniti svako lice I njegovo ponašanje posmatrajući rad ponašanje zaposlenog.
Dobrim menadžerom smatra se onaj koji shvata I razume ljudsku složenost, motivacijske teorije I koji zna da u pravo vreme I na pravi način primenjuje nematerijalne I materijalne tehnike nagrađivanja I motivisanja zaposlenih.
Možemo reći da, određeni sistem nagrađivanja I motivisanje zaposlenih u širem smislu podrazumeva: 1. materijalne nagrade, kompenzacije I strategije motivisanja
2.nematerijalne nagrade, kompenzacije I strategije motivisanja

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ljudski resursi

Više u Skripte

Komentari