Odlomak

Nematerijalna šteta predstavlja štetu načinjenu licu usled narušavanja i povrede ličnih prava,narušavajući psihičku stabilnost i duševni mir osobe koja je do tada bila u normalnom psihičkom stanju. od nematerijalnom štetom se podrazumeva pretrpljeni fizički bol, psihički bol i strah.
Svako lice koje je oštećeno u nekom događaju, na način da su se u konkretnom slučaju posledice tog događaja manifestovale na neki od napred navedenih načina (fizički bol, psihički bol i strah), ima pravo na naknadu nematerijalne štete, odnosno na pravično obeštećenje.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari