Odlomak

 

Saobraćaj kao korisna djelatnost sastoji se od kretanja velikog broja ljudi od koji mnogi upravljaju motornim vozilom. Na ogranicenom prostoru na kome se odvija drumski saobraćaj, praktiĉno uĉestvuje cjelokupna populacija stanovništva a tehnikom koja se koristi u saobraćaju upravlja veliki broj ljudi razliĉitog stepena sposobnosti za uĉešće u saobraćaj. Sa gledišta bezbednosti saobraćaja i sistema vozaĉ-vozilo-put-okolina najznaĉajniju ulogu ima vozaĉ, ĉijim se osposobljavanjem mora posvetiti izuzetna paznja. Obuka vozaĉa je jedna od najznaĉajnijih koji se moze doprinjeti unapredenju ponašanja vozaĉa, a time i bezbednost saobraćaja. Obuka vozaĉa je jedno od mjera generalne prevencije saobraćajnih nezgoda.Da bi se kod svakog vozaĉa stvorila dobra predispozicija za bezbedno uĉešće u saobraćaju, treba da budu obuĉene u rukovanju motornim vozilom i da usvoje pravila pod kojima se moze bezbedno uĉestvovati u saobraćaju. Poĉetak svakog vozaĉa za sticanje predospozicije za bezbedno uĉešće u saobraćaju je auto-škola, koja mora da obezbijedi osnov bezbjednosti saobraćajajer u njima kandidati stiĉu neophodno znanje vještinu za upravljanje motornim vozilom. Njihova uloga je iz tog razloga veoma vazna i odgovorna za osposobljavanje vozaĉa, jer su auto-škole osnovni dio saobraćajnog sistema i moraju imati kvalitetniju, odgovorniju i struĉniju ulogu. Jedan od velikog broja posrednih uzroka velikog broja saobraćajnih nezgoda je nedovoljno kvalitetna obuka u centrima za obuku vozaĉa. Ovaj problem se javlja kao posledica nedostatka finansiskih sredstava i nedovoljno struĉnog kadra, a takode i kao posledica loše kontrole auto-škola od strane nadleznih organa.

2. OBUKA VOZAČA

Uspješnom razvoju vozaĉkih veština kandidata za vozaĉe u znatnoj mjeri doprinosi znanje i poznavanje uredaja i opreme na motornom vozilu, zatim poznavanje saobraćajnih pravila i propisa, kao i zašto se pojedine radnje u saobraćaju izvode u odredenim manuverima sa vozilom i pisohofiziĉka sposobnost. Vozaĉke vještine dolaze do izrazaja u pravilnim, brzim i prolagodenim automatizovanim postupcima, pri ĉemu vozaĉ o tim svojim radnjama i postupcima ne mora da razmišlja, već razmišlja o rešavanju saobraćajne situacije u kojima se nalazi, posebno pri izbegavanju mogućeg konflikta i saboraćajne nezgode. Pod veštinom podrazumevamo sposobnost pravilnog, brzog i ekonomiĉnog izvodenja pojedinih postupaka i radnji koje se ostvaruju i uĉvršćuju u sve kraćim vremensim razmacima. Te sposobnosti zavise od pojedinaca, od specifiĉnosti njegovog nervnog sistema i od sposobnosti instruktora u procesu prenošenja vještina na kandidata. Instruktor u toku obuke duzan je da pomogne u stvaranju pravilnih navika i oslobodi kandidate od loših i nepravilnih postupaka. Mozemo shvatiti da je osnov za bezbedno upravljanje vozilom ĉovjek i njegove sposobnosti koje se ostvaruju kroz znanje vještinu i navike.
Pravo za upravljanje motornim vozilom Svako lice stiĉe pravo da upravlja motornim vozilom ako ispunjava sljedece uslove:
• da je duševno i tjelesno sposoban da upravlja motornim vozilom (ljekarsni pregled kandidata),
• da je lice navršilo 18 godina,
• da je polozilo vozaĉki ispit za upravljanje motornim vozilom odredene kategorije,
• da mu odlukom nadleznih organa nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom odredene kategorije. Pravo da upravlja autobusom ili trolejbusom moze da stekne lice koje je navršilo 21 godinu starosti, a na upravljanje motorciklom sa motorom ĉija zapremina ne prelazi 125 cm 2 lice koje je navršilo 18 godina starosti.

Za upravljanje motornim vozilom D kategorije moze da stekne vozaĉ koji ima pravo da upravlja motornim vozilom C kategorije i ako je:

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Maturski Radovi

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari