Odlomak

UVOD
Potreba za upravljanjem postoji u svim organizacijama u kojima postoje ljudi i resursi i u kojima je u određenom roku potrebno ostvariti rezultat. U svojoj suštini menadžment predstavlja upravljanje ljudima, resursima i procesima, pa je neophodan u organizacijama svih oblika, vrsta i veličina. Tako postoji menadžment vladinih institucija i nevladinih organizacija, menadžment profitnih i neprofitnih organizacija i menadžment u privredi, zdravstvu, obrazovanju, sportu i u drugim oblastima. U kontekstu upravljanja specifičnim situacijama i kategorijama, postoji krizni menadžment, projekt menadžment, marketing menadžment, finansijsk imenadžment, menadžment promjena, menadžment kvaliteta, operativni menadžment i mnogi drugi.
Operativni menadžment osigurava transformaciju strategijskih dugoročnih planova u operativne planove – akcije. Temeljni nositelji operativnih aktivnosti su menadžeri koji se nalaze na nižem ili srednjem nivou, ovisno o obliku organizacije preduzeća i njegove veličine. Operativni menadžment je prilično složen proces koordinacije i usmjeravanja operativnih aktivnosti.- a da bi uspio operativni menadžment mora osigurati strukturu i potreban kvalitet resursa, i te resurse treba usmjeriti prema željenom cilju,- ti resursi su proizvodi i usluge pa je zadatak operativnog menadžmenta da upravo njih usmjeri prema željenom cilju.
A kako će to uspjeti?- tako što će u realizaciji operativnog menadžmenta definirati operativne ciljeve i strategije,- a ove ciljeve i strategije treba definirati za pojedine poslovne funkcije (proizvodnju, nabavu, prodaju itd.) te za radne operacije i radne zadatke.Čim se ciljevi raspoređuju po poslovnim funkcijama i u proces neposredne proizvodnje (bilo proizvoda ili usluga) to znači da su ciljevi i rezultati mjerljivi, a- upravo mjerljivost operativnih rezultata temeljno je obilježje operativnog menadžmenta..
1. OPERATIVNI MENADŽMENT
Operativni menadžment je proces sistematske direktive i kontrole operacija u kojima se nabavljeni inputi transformišu u gotove proizvode, dobra i usluge. Operativni menadžment uključuje takve aktivnosti, kao sto su nabavka, kontrola zaliha, kontrola kvaliteta nabavljenih materijala i održavanj.Operativni menadžment obuhvata upravljanje transformacionim procesima u materijalnoj proizvodnji i u proizvodnji usluga,na efikasan način. Operativni menadžment obuhvata kako upravljanje transf. procesima materijalne proizvodnje tako i transf. procesima industrije usluga.

Rad operativnog menadžera uslovljen je ne samo potrebom da se zna koliko je potrebno materijala za odvijanje procesa proizvodnje, već i kad treba da se materijal poruči, odnosno nabavi od dobavljača. Koriste se dva osnovna metoda za odredjivanje kad treba da se materijal poruči: metod fiksiranih količina i metod fiksiranih perioda. Primjena jednog ili drugog metoda zavisi od više okolnosti, ali pre svega od tržisnih uslova, od mogućnosti da se na tržistu nadju potrebni materijali.
Za praksu je najjednostavniji sistem kontrole zaliha primjenom ABC metode. Treba napomenuti da ova metoda upravljanja zalihama zasniva se na vrednošću pojedinih materijala koji se koriste u proizvodnom procesu preduzeća. Kod velikog broja preduzeća mali je broj materijala koji ulaze u grupu A, ali je najveća njihova vrijednost u ukupnim zalihama. Materijali koji ulaze u grupu B imaju relativno malu vrijednost, a materijali koji ulaze u grupu C vrlo malu vrijednost zaliha.

Prije ulaska materijala u proces proizvodnje i njegovog skladištenja, neophodno je da se izvrši kontrola njegovog kvaliteta i količine. Kad se izvrši kontrola nabavljenog materijala sačinjava se zapisnik i tek tada materijal može da bude primljen, skladišten i evidentiran kao zaliha. Ako komisija za kontrolu kvaliteta konstatuje da nabavljeni materijal nije po svom kvalitetu u skladu sa odredbama ugovora, onda se materijal privremeno odlaže i sačinjava odgovarajuća reklamacija, ciji je cilj da prinudi dobavljača da postupi u svemu u skladu sa odredbama ugovora. Menadžment preduzeća može da postupi na tri načina: da izvrši povraćaj nabavljenih materijala, da traži otklanjanje utvrdjenih nedostataka na licu mesta, ukoliko je moguce, i da prihvati materijale, ukoliko nedostaci nisu takve prirode da će da ometaju tok proizvodnje i da utiču standardan kvalitet proizvoda, uz odredjene kolekcije u cijeni.
2. SUŠTINA I ZNAČAJ OPERATIVNOG MENADŽMENTA

Šta obuhvata operativni menadžment? Obuhvata brojne i različite zadatke što ih strategijski menadžment dodjeljuje nižim nivoima menadžmenta, a s ciljem da se osigura realizacija strategijskih ciljeva. Zbog toga je operativni menadžment usmjeren na poslove opšte koordinacije i na upravljanje operativnim funkcijama u preduzeću. A da bi to uspio operativni menadžment: planira, organizira i kontrolira.Šta planira, organizira i kontrolira? Odnos ulaganja i rezultata u okviru funkcionalnih i organizacijskih cjelina,- da bi ti rezultati bili povoljni operativni menadžment mora donositi odluke o optimalnoj strukturi korištenja rada, sredstava rada i predmeta rada te njihovoj transformaciji u procesu rada u gotove proizvode i usluge. Kako to mogu uspješno obaviti? Tako što, najprije, moraju poznavati strukturu, sadržaj poslova, oblik organizacije rada i principe rada s ljudima. Operativni menadžeri, dakle, odgovorni su za realizaciju proizvodnje i pružanje usluga. Kao i u svakom složenom i odgovornom poslu, tako i za efikasno funkcioniranje operativnog menadžmenta treba: definisati operativne ciljeve, definisati ograničavajuće uzročnike u realizaciji ciljeva, utvrditi standarde za mjerenje operativnih rezultata, definisati strukturu i sadržaj radnih zadataka,definisati oblik akcije (treba li pomoć drugih), definisati sistem pohvala i nagrada, definisati odnose rukovoditelja i podređenih i definisati sistem kontrole operativnih rezultata. Kada sve prednje definiše, operativni menadžment uključuje u akciju: operativnu politiku, operativne ciljeve i operativne strategije.
Operativna politika je skup mjera za osiguranje potrebnih resursa (rad, sredstva rada, predmeti rada) i njihovo optimalno korištenje, tako se operativna politika opredjeljuje za kadrove, materijal, kvalitetu i sl. Tako se operativnom politikom može, npr., insistirati na povećanju kvalifikacije radnika, pojačanoj kontroli kvalitete i sl. Zato operativni menadžment mora ostvariti optimalne radne uvjete, pronaći najefikasniji sistem rukovođenja ali i motivaciju za radno angažovanje radnika.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari