Odlomak

1. TEMELJNI POJMOVI U MENADŽMENTU
Prije definiranja pojma menadžmenta nužno je napomenuti da, kada se govori o menadžmentu treba razlikovati tri pojma koja se u tom kontekstu koriste, a to su znanstveni menadžment, znanost menadžmenta i znanost o menadžmentu. Znanstveni menadžment predstavlja pristup menadžmentu koji se temelji na spoznajama F. W. Taylora, o čemu će kasnije u tekstu biti
više riječi. Znanost menadžmenta predstavlja primjenu statističkih metoda i metoda operacijskog istraživanja prilikom rješavanja problema i odlučivanja, a razvila se tijekom Drugog svjetskog rata u svrhu donošenja strategijskih i taktičkih vojnih planova. Znanost o menadžmentu se može definirati kao organizirano znanje o menadžmentu, a ubraja se u humanističke znanosti jer se bavi, u najvećoj mjeri, ljudima, njihovim rastom i razvojem, međutim, menadžment se bavi i propisanim akcijama djelovanja, njihovom primjenom i kontrolom ostvarenih rezultata, te stoga jedan broj autora tretira menadžment i kao tehnologiju.
Predmet istraživanja znanosti o menadžmentu je konkretna praksa, odnosno primjena menadžmenta u kojoj se odvijaju različite pojave i procesi. Na taj način definiran predmet znanosti o menadžmentu obuhvaća funkcije menadžmenta, oblike, metode i stilove menadžmenta, efikasnost i efektivnost menadžmenta, stimuliranje menadžmenta i cijeli niz drugih pitanja.
Cilj znanosti o menadžmentu je otkriti zakonitosti koje vladaju pojavama i procesima koji predstavljaju predmet istraživanja menadžmenta, stoga će se u okviru sadržaja kolegija “Osnove menadžmenta” studenti upoznati s temeljnim zakonitostima i principima koje je znanost o menadžmentu već prepoznala i definirala, kako bi ih mogli nadograditi odgovarajućim specijaliziranim menadžerskim znanjima kojima će se baviti kolegiji na višim godinama studija i kako bi ih mogli uspješno primijeniti na svojim menadžerskim radnim mjestima.
1.1. Definiranje menadžmenta
Hrvatska riječ menadžment, kao prevedenica engleske riječi management, se u najširem društvenom smislu, može poistovjetiti s pojmom procesa i koordinacije efikasno korištenih ljudskih i materijalnih resursa, kako bi se postigli određeni ciljevi1. Menadžment je vrlo složen pojam te ga je moguće promatrati i definirati s različitih aspekata, kao što su
menadžment kao poslovni proces, kao nosioci određenih funkcija u poduzeću, menadžment kao vještina, kao znanstvena disciplina, profesija ili funkcija u poduzeću. Najveći broj autora
prihvatio je “procesni” pristup definiranja menadžmenta iz kojeg proizlazi definicija “Menadžment je proces oblikovanja i održavanja okruženja u kojem pojedinci, radeći zajedno u skupinama, efikasno ostvaruju odabrane ciljeve”2

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari