Odlomak

1. POJAM INFLACIJE

Uvod
O inflaciji se zna jako mnogo,ali ipak nedovoljno. Ona ne bira ni mesto ni vreme gde će se pojaviti. To mogu da budu nerazvijene, ali i razvijene zemlje svejedno da li im je površina velika ili mala. Još jedna specifičnost koja se vezuje za inflaciju je to što se dva puta ne pojavljuje u istom obliku.
Inflacija je jedna negativna pojava u društvu, u privrednim kretanjima tog društva, koja se kao takva uvek negativno odražava na ponudu i potražnju. Naime, kada je u pitanju inflacija, u nauci postoji jedan niz ekonomskih mislilaca koji su razmatrali ovaj monetarni fenomen kao oblik monetarne neravnoteže u društvu. Ovde valja napomenuti to da se sam pojam inflacije različito shvatao kroz svoju istorijsko-razvojnu komponentu gledišta, tako da postoji veoma veliki broj definicija inflacije tako da se sam pojam inflacije može razmatrati, a što je i učinjeno kroz razne uglove gledišta. S druge strane inflacija je veoma bitan fenomen i kao takav zauzima važno mesto u proučavanju.
Nasuprot inflaciji stoji deflacija koja se objašnjava činjenicom da predstavlja povećanje vrednosti novčane jedinice. Dakle, radi se o drugom obliku monetarne neravnoteže kojeg, pošto nije predmet razmatranja, ovde samo treba spomenuti kao činjenicu da inflacija nije jedini oblik monetarne neravnoteže koji se može pojaviti u društveno- političkoj zajednici.

Istorijski nastanak i razvoj pojma inflacije
Reč inflacija vuče svoje korene od latinskog izraza inflatio, što bi u prevodu značilo naduvavanje. Pojava inflacije je veoma starog porekla, smatra se da se ona pojavila još u antičkom dobu, zatim u Vizantijskom carstvu kada je došlo do opadanja vrednosti Rimske novčane jedinice. Tokom 16.veka poznato je slabljenje vrednosti novca i rast cena u celoj Evropi kao i tokom Napoleonovih ratova za vreme Francuske revolucije. Do korišćenja i upotrebe ovog pojma u ekonomskoj doktrini dolazi se u periodu za vreme građanskih ratova u Sjedinjenim Američkim Državama (1861 – 1865). U tom je periodu 1964. godine u New Yorku objavljena je knjiga pod naslovom ”Velika papirna obmana ili približavanje finansijske eksplozije” gde se po prvi put u ekonomskoj misli upotrebljava sam izraz inflacija. Naime, taj se izraz u to vreme upotrebljavao sa namerom da se izrazi naduvanost novčanog opticaja i visok porast cena.
Kada je u pitanju inflacija i njen uticaj na proizvodnju, tada su cene haotične, a proizvodnja dezorganizovana. Posledica je dinamičan povratak naturalnoj razmeni sa svim njenim posledicama.
Dakle, inflacija se pojavila prvo kao medicinski pojam, a tek kasnije se ona upotrebljava u drugim naučnim disciplinama, naročito u ekonomiji da bi se objasnili mnogi negativni uticaji na kretanje rasta cena koje je potpomognuto stalnim povećanjem mase u obrtu.
Jedan je pisac slikovito rekao za inflaciju: ”Ranije smo polazili u trgovinu s novcem u našim džepovima i vraćali se sa hranom u korpi. Sada, odlazimo sa novcem u korpama, a vraćamo se sa hranom u džepovima. Sve nedostaje, osim novca!”
Dakle, nastanak pojma inflacije se veže uz građanski rat u SAD-u. Tada je američka vlada bila prinudjena da štampa i pušta u opticaj dodatne količine papirnog novca da bi finansirala rat.
Inflacija je stanje narušene monetarne ravnoteže kada je u opticaju veća kolicina novca od potrebne količine, što je praćeno i rastom cena. Ona takodje može da nastane kada se smanji ponuda robe na tržištu, a količina novca u opticaju ostane nepromenjena.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Jedan komentar na “Pojam inflacije i odnos inflaciije i nezaposlenost”

lidija777 says:

Odlican rad.

Komentari