Odlomak

UVOD

Od nastanka i razvoja svakog preduzeća, nameće se pitanje koje je večita dilema: da li se poslovanje odvija u skladu sa moralom i moralnim delovanjem pojedinaca, grupa i preduzeća u celini? U vezi sa tim, postoji mišljenje da poslovanje bez moralnih kriterijuma i ekonomija bez etike ne mogu obezbediti dugoročnije, stabilnije i značajnije rezultate, niti određenu zajednicu učiniti srećnom i naprednom. Zato se, poslovnoj etici danas, posvećuje značajna pažnja, kao i teorijskom i praktičnom osposobljavanju kadrova za rad na pitanjima koja se odnose na moral ljudi u različitim životnim i radnim situacijama.

Etičko ponašanje u poslovanju, na izgled, sasvim je razumljiva i prihvatljiva pojava. Međutim, kada se spoji neosporna ljudska pogrešivost sa iskušenjima koja nameću novac i moć, javlja se potreba da se promišlja o moralnim izazovima u poslovnoj praksi.
Zbog toga je važno razmotriti etičku dimenziju poslovanja. Razmatranje tog pitanja podrazumeva sagledavanje poslovne etike kao dela opšteg polja etike, jer, izvan tog šireg kruga, poslovna etika se ne može shvatiti kako treba.

 

 

 

 

POJAM ETIKE

Osnovno značenje pojma etika sadržano je u grčkim rečima ethos (običaj) i ethicos ( moral), što je za posledicu imalo da etika i moral poprime isto značenje. Međutim, moral izrasta iz čovekovog razuma, intelekta, sposobnosti saznanja i ploaniranja sopstvenih postupaka, iz čovekove emotivnosti, pa i iracionalnosti i nagonskog u njemu. Za razliku od toga, etika je nauka (ali i filozofija) o moralnom fenomenu kao skupu običaja, navika, normi, kojima se ljudi rukovode u svom celokupnom ponašanju. Pri tom valja istaći da se tek sa moralnom svešću čoveka, nastalom na visokom stepenu njegovog razvoja, javlja etika kao nauka o moralu. Zahvaljujući tome došlo se do saznanja da su u raznim društvima postojale razne vrste morala.
U najširem smislu etika se najčešće definiše kao nauka o moralu (filozofija), tj. nauka koja se bavi ispitivanjem morala: težeći da ga opiše, objasni i razume: nastojeći da jasno utvrdi, formuliše principe i pravila kojima se treba rukovoditi, odnosno šta treba činiti i kojih se principa pri tom treba pridržavati. To je razlog da je etiku moguće podeliti na dve osnovne grane: na teorijsku i normativnu etiku.
Teorijska etika bavi se analizom, objašnjenjem i razumevanjem morala. Radi toga postoje konkretne nauke koje se bave ovim problemom etike, kao što je, na primer, sociologija morala. U najnovije vreme u svetu se razvila posebna grana teorijske etike pod nazivom logika, ili gnoseologija morala, koja se bavi osobenošću i prirodom moralnog suđenja i, posebno, osobenošću, osobenim gnoseološkim statusom moralnih odrednica dobro i zlo.
Normativna etika nastoji da formuliše i obrazloži norme pravilnog, ispravnog, dobrog postupanja ljudi i da tako odigra praktičnu, rukovodstvenu ulogu, da pomogne u samom delovanju. Ova grana etike deli se na: opštu praktičnu etiku i posebne praktične etike. Dok opšta praktična etika ostaje na opštim kriterijumima, posebna praktična etika utvrđuje konkretne kriterijume ponašanja u određenim konkretnim situacijama i odnosima u vidu dužnosti.

 

 

 

 
POSLOVNA ETIKA

Poslovna etka predstavlja primenu poslovnih načela etike na poslovno ponašanje, i često se poistovećuje sa ljudskim i poslovnim dostojanstvom zaposlenih, visokim stepenom ličnog i opšteg poslovnog morala, koji traži visoka produktivnost, profitabilnost i efektivnost poslovanja. Pod poslovnom etikom se podrazumeva „obaveza da se posao obavi na odgovarajući način i odgovornost za njegovo (ne)odobravanje“. Ona predstavlja organizacionu ili korporativnu kulturu koja se odnosi na pravila etičkog ponašanja, osnovne vrednosne sisteme, etičke principe i specifična etička pravila koja kompanija nastoji da primeni.
Poslovnu etiku bismo mogli okarakterisati kao skup vrednosti, kao što su poštenje, pravičnost, otvorenost, iskrenost u biznis poslovanju. Ukratko, to je način na koji neka firma, kompanija posluje.
Poslovna etika bavi se i principima i pravilima ponašanja zasnovani na opštoj poslovnoj kulturi, koji dominiraju u međuljudskim odnosima. Poznavanje ovih principa i pravila je od velikog značaja za sve učesnike u poslovnom sistemu, kako bi se lakše uklopili i ostvarili uspeh za sebe i svoje kompanije. Poslovna etika obuhvata i poslovnu komunikaciju koja je determinisana odnosom poslovne kulture i etike u poslovanju.
U mnoštvu definicija poslovne etike, jedna od prihvatiljivijih je sledeća definicija: Polazeći od osnovnih načela etike i njihove primene na poslovno ponašanje, poslovna etika se difiniše kao skup moralnih normi o ponašanju prema socio-kulturnoj i poslovnoj sredini, prema drugim ljudima sa kojima se stupa u poslovni kontakt i prema odlučivanju, dužnostima, obavezama, pravima i odgovornostima u svim aspektima i sferama poslovanja.

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari