Odlomak

Zakonska i ugovorna obaveza osiguravača je isplata šteta, odnosno nadoknada nastale štete iz osiguranja.Postupanje osiguravača i njegov odnos prema osiguraniku u procesu obrade i nadoknade štete umnogome govori o samom kvalitetu osiguranja i oslikava na najbolji način osiguravajuću kompaniju.Zbog raznovrsnosti rizika i vrsta osiguranja sam postupak obrade štete je veoma složen i predstavlja veliki izazov za profesionalni kadar osiguravača, posebno u slučajevima kada se radi o velikim i složenim štetama.

Zbog složenosti postupka obrade šteta neobhodno je da u svim njegovim fazama učestvuje stručno osposobljeno osoblje i da se poštuju zakonske i druge regulative.Postojeća zakonska regulativa ne daje jasna uputstva i pravila za odnos osiguravača i osiguranika u postupku rešavanja nastale štete i njene likvidacije.Osiguravajuće kompanije poseduju spostvena uputstva i procedure sa definisanim postupcima i fazama obrade za svaku vrstu osiguranja kojim se bavi.1Poželjno je i preporučljivo da se postupak obrade i likvidacije štete sprovodi u jednom profesionalnom, partenerskom odnosu izmedju zainteresovanih strana.Uspešno rešen osigurani slučaj je najbolja preporuka za osiguravajuću kompaniju kod potencijalnih klijenata.

 

No votes yet.
Please wait…

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Osiguranje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari